přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.II

Čl. II
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 písm. h) se slova „§ 13 odst. 20“ nahrazují slovy „§ 13 odst. 21“ a slova „§ 13 odst. 21 písm. d)“ se nahrazují slovy „§ 13 odst. 22 písm. d)“.
2. V § 13 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).
3. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 19a zní:
„(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
19a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 4 až 24 se označují jako odstavce 5 až 25.
4. V § 13 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.
5. V § 13 odst. 21 se slova „odstavce 16“ nahrazují slovy „odstavce 17“.
6. V § 13 odst. 24 se slova „odstavce 20“ nahrazují slovy „odstavce 21“, slova „odstavce 21“ se nahrazují slovy „odstavce 22“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.
7. V § 20 odst. 2 se na konci písmene o) čárka nahrazuje tečkou a písmeno p) se zrušuje.
8. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavce 4 až 22 se označují jako odstavce 5 až 23.
9. V § 20 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.
10. V § 20 odst. 19 písm. b) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.
11. V § 20 odst. 20 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“.
12. V § 20 odst. 21 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.
13. V § 20 odst. 22 písm. a) se slova „odstavce 17“ nahrazují slovy „odstavce 18“ a slova „odstavce 16“ se nahrazují slovy „odstavce 17“.
14. V § 22 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
15. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavce 4 až 23 se označují jako odstavce 5 až 24.
16. V § 22 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.
17. V § 22 odst. 19 písm. b) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.
18. V § 22 odst. 20 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“.
19. V § 22 odst. 21 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce 19“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.
20. V § 36 odst. 5 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
21. V § 36 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 7 až 14.
22. V § 109 odst. 4 se slova „§ 22 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 9“.
23. V § 134g odst. 3 písm. f) se slova „§ 20 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 12“.
24. V § 134j odst. 1 písm. e) se slova „§ 20 odst. 17 nebo 18“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 18 nebo 19“.
25. V § 134r odst. 3 písm. f) se slova „§ 20 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 12“.