přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.XXXIX

Čl.XXXIX
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16d zní:
"(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora16d) anebo na základě veřejnoprávní smlouvy16d), a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti.
16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".
2. V § 7 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17aa zní:
"(1) Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky
a) stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas16d), nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu,
b) stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu16d) a užívané,
c) stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí17) nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené,
d) byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí17aa) (dále jen "byty"),
e) nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí17aa) (dále jen "samostatné nebytové prostory").
17) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17aa) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.".
3. V § 9 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých, a to na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž
1. nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu,
2. pro nové stavby byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí.".
4. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova "na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu" zrušují.
5. V § 11 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se za slova "u staveb" vkládá slovo "užívaných" a slova "na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu" se zrušují.