přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.XXVIII

Čl.XXVIII
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 větě první se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují.
2. V § 5 odst. 1 větě první se slovo "zpracovatelé" nahrazuje slovem "projektanti".
3. Poznámka pod čarou č. 6 zní:
"6) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".
4. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska6) k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.".
5. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
"(3) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas, jímž má být dotčen zemědělský půdní fond, vydává stavební úřad na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je závazným stanoviskem podle správního řádu7).
7) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".
6. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují.
7. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 5 se slovo "současně" a slovo "obce" včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 17a a poznámky pod čarou č. 17a zrušují.
8. V § 9 odst. 5 větě první se za slovem "fondu" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "životního prostředí" se vkládají slova "a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů".
9. V § 11 odstavec 6 zní:
"(6) Odvody za trvalé odnětí půdy se nepředepíší též v případech odnětí pro stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního rozvoje6).".
10. V § 15 písmeno d) zní:
"d) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území6); stanovisko k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k územnímu rozhodnutí,".
11. V § 17 písmeno a) zní:
"a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k zásadám územního rozvoje, územním plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního města Prahy,".
12. V § 17a písmeno a) zní:
"a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,".
13. V § 18 odst. 1 větě první se za slovo "řízení" vkládají slova "nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem,".
14. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu7) a nejsou správním rozhodnutím.".