přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.XXI

Čl.XXI
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "komunikace" se vkládají slova "nebo veřejně přístupné účelové komunikace".
Poznámka pod čarou č. 5 zní:
"5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".
2. § 17 včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:
"§ 17
(1) Pro uskutečnění stavby dálnice, silnice nebo místní komunikace lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu7). Právo odpovídající věcnému břemenu je právem, které podle zvláštního právního předpisu8) opravňuje stavebníka ke zřízení požadované stavby na dotčeném pozemku.
(2) Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku této stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě.
(3) Součástí rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je stanovení výše jednorázové náhrady podle zvláštního právního předpisu7).
7) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
8) § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.".
3. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.".
4. V § 30 odstavec 3 zní:
"(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky:
a) na území je postaveno pět a více staveb,
b) mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých staveb (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy staveb, spolu se stranami upravených půdorysů staveb, tvoří území.
Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.".
5. V § 40 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,
g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.".
6. V § 40 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.".
7. V § 40 odst. 4 písm. a) se za slova "III. třídy" vkládají slova " , místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací".
8. V § 40 odst. 4 písmeno c) zní:
"c) uplatňují stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.".
9. V § 40 odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
10. Poznámka pod čarou č. 19 zní:
"19) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.".
11. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu19a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".
Poznámka pod čarou č. 19a zní:
"19a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.".