přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.XVII

Čl.XVII
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova "kolaudační rozhodnutí" nahrazují slovy "kolaudační souhlas".
2. V § 23 odst. 2 se za slovo "jsou" vkládá slovo "nezbytným".
3. V § 50 písm. g) se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují.
4. V § 51 odst. 1 písm. c) se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují.
5. V § 66 odst. 2 se slova "současně zastavěných územích obcí, v územích určených k zástavbě" nahrazují slovy "zastavěných územích, v zastavitelných plochách".
6. V § 66 odst. 5 se za slovo "úřady" vkládají slova "a orgány územního plánování".
7. V § 106 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí.".
8. V § 107 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností,".
Dosavadní písmena a) až x) se označují jako písmena b) až y).
9. V § 107 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:
"z) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.".
10. V § 108 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
11. V § 126 se odstavec 6 zrušuje.
12. Část osmá se včetně nadpisu zrušuje.