přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.XIV

Čl.XIV
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 se slovo "Zpracovatelé" nahrazuje slovem "Projektanti".
2. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu10a) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".
Poznámka pod čarou č. 10a zní:
"10a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".
3. V § 48 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až s) se označují jako písmena c) až p).
4. V § 48 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
"b) uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,
c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),".
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).
5. V § 48a odst. 1 se písmena b) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena b) až n).
6. V § 48a odst. 2 se vkládají nová písmena a) až c), která znějí:
"a) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo,
b) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,
c) vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,".
Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena d) až i).
7. V § 49 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
8. V § 49 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje,".
Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena d) až n).
9. V § 58 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.".
Poznámka pod čarou č. 30 zní:
"30) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.".