přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.VII

Čl.VII
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události,".
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).
2. V § 7 odst. 7 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
3. V § 10 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události.".
4. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události.".
5. V § 15 odstavec 5 zní:
"(5) Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.".
6. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".
Poznámka pod čarou č. 25a zní:
"25a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".
7. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
8. V části třetí se hlava II včetně nadpisu zrušuje.