přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.I

Čl.I
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".
2. V § 11 odst. 1 větě první se slova "po předchozí dohodě s příslušným orgánem" nahrazují slovy "na základě závazného stanoviska2a) příslušného orgánu".
Poznámka pod čarou č. 2a zní:
"2a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".
3. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska2a) obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska krajského úřadu.".
4. V § 12 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
5. V § 14 odst. 2 se slova "stavební změně" nahrazují slovy "změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova " , není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17)".
6. V § 14 odstavec 4 zní:
"(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9), nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1), umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu.".
7. V § 14 odst. 5 se slova "drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce" nahrazují slovy "stavbu, změnu stavby, terénní úpravy1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce".
8. V § 14 odst. 7 se slova "stavební změny" nahrazují slovy "změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin".
9. V § 15 odst. 3 větě první se slovo "stavebního" nahrazuje slovem "vyvlastňovacího" a ve větě druhé se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací".
10. Poznámka pod čarou č. 12 zní:
"12) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).".
11. V § 17 odstavec 1 zní:
"(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu1) a určí, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2; tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.".
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
12. V § 17 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 15 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 12 a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
13. V § 17 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) O změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh krajského úřadu, který tento návrh předem dohodne s ministerstvem kultury.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vyjádření odborné organizace státní památkové péče pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud se změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může je i zrušit, pokud zanikl předmět ochrany.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
14. V § 23 odst. 6 se odkaz na poznámku pod čarou č. 18 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
15. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který včetně nadpisu zní:
"§ 23b
Plány území s archeologickými nálezy
(1) Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví17a) a jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2.
(2) Plán území s archeologickými nálezy lze vydat na dobu nejdéle 20 let.
(3) Plán území s archeologickými nálezy lze změnit, pokud se významně změnily vědecké poznatky o archeologických nálezech a jejich výskytu v území. Pro vydání změny plánu území s archeologickými nálezy se použije odstavec 1 obdobně.
(4) Archeologický ústav a odborná organizace státní památkové péče poskytují kraji na požádání bezplatně potřebnou odbornou pomoc a odborné podklady, údaje a informace nezbytné pro vydání plánu území s archeologickými nálezy.
(5) Náležitosti a obsah plánu území s archeologickými nálezy stanoví ministerstvo kultury prováděcím právním předpisem.".
16. V § 26 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 18b zní:
"c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového dědictví18b), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
18b) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 159/1991 Sb.".
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
17. V § 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
"c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu1), nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky nebo při přípravě nebo provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9),
e) vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů19), jde-li o zabezpečení péče o národní kulturní památky,
19) Například zákon č. 183/2006 Sb.".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena f) a g).
18. V § 28 odst. 2 písm. f) se slova "státní stavební dohled" nahrazují slovem "dozor".
19. V § 29 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů19),".
20. V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,".
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).
21. V § 29 odst. 2 písmeno g) zní:
"g) vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče1),".
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
22. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a je současně poskytovatelem údajů podle zvláštního právního předpisu1)".
23. V § 35 odst. 1 písm. h) se slova "stavební změnu" nahrazují slovy "změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin" a na konci textu písmene h) se doplňují slova " , nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)".
24. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova "stavební změnu" nahrazují slovy "změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin" a na konci textu písmene g) se doplňují slova " , nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)".
25. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:
"§ 44a
Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu1), je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.".
26. V § 45 odst. 1 se za slova "§ 20 odst. 4," vkládají slova "§ 23b odst. 5,".
27. V § 45 odst. 2 písm. a) se číslo "5" nahrazuje číslem "7".