přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 210/2010
Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy Příl.3

Příloha 3
REGISTRAČNÍ LIST / POTVRZENÍ O PŮVODU *) exempláře ohroženého druhu živočicha nebo rostliny


Způsob vyplňování registračního listu/ potvrzení o původu
Papír, na kterém se tiskne formulář, odpovídá kvalitativním požadavkům podle článku 3 odst. 1, 2 a 3 písm. a) nařízení (ES) č. 865/2006, včetně gilošovaného vzorku na přední straně. Papír, na kterém se tisknou přílohy k registračnímu listu, je bílý bez gilošování.
Potvrzení vytištěné automatizovaným systémem v rámci centrální databáze povolení, potvrzení a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a databáze přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu, kterou vede ministerstvo podle § 35 odst. 1 zákona, se může od formuláře potvrzení o původu zabaveného exempláře odchylovat, vyžaduje-li to aktuální potřeba a obsah potvrzení.
V kolonkách č. 1 až 18 formuláře se uvádějí následující údaje a informace:
č. 1 - jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu, příp. název a sídlo vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře,
č. 2 - úřední pořadové číslo registračního listu nebo potvrzení; registrační číslo se uvádí v podobě: kód registračního úřadu pro účely této vyhlášky, uvedený na konci této přílohy/pořadové číslo vydávaného registračního listu/rok vydání,
č. 3 - název a adresa vydávajícího úřadu,
č. 4 - popis exempláře má být co nejpřesnější a zahrnuje třípísmenný kód podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o ochraně ohrožených druhů1). Popis exemplář jednoznačně identifikuje a odlišuje od jiných exemplářů stejného druhu. Uvede se zejména pohlaví, stáří, datum a místo narození exempláře, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky. Pokud je součástí registračního listu fotografie exempláře, vyznačí se to v této kolonce. Kde je to možné, např. pro živočichy narozené v zajetí, se uvedou i základní údaje o rodičích exempláře. Dále se uvede způsob získání exempláře („vlastní odchov“, „nákup“, „dovoz z ciziny“ apod.),
č. 5 - nepovinný údaj, pokud je stanoveno množství v kolonce 6. Použijí se jednotky čisté hmotnosti podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o ochraně ohrožených druhů1),
č. 7 - uvádí se číslo přílohy CITES, ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu,
č. 8 - uvádí se písmeno označující přílohu k přímo použitelnému předpisu Evropské unie o ochraně ohrožených druhů2), ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu,
č. 9 - pro případ registračního listu se nevyplňuje a kolonka se proškrtne nebo začerní. Pro případ potvrzení o původu se použijí kódy pro vyznačení původu exempláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o ochraně ohrožených druhů3),
č. 10 až 12 - země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány;
č. 13 až 15 - v případě, že exemplář je dovezen ze země mimo Evropskou unii, je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře,
č. 16 - vědecký název je v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o ochraně ohrožených druhů4),
č. 17 - směrodatný je vědecký název, český název druhu slouží pouze pro orientaci,
č. 18 - v případě registračního listu se neuvádí nebo se škrtne podmínka č. 1, která platí pro potvrzení o původu. Je-li součástí registračního listu příloha(y), např. připojená fotografická dokumentace, uvede se zde, že nedílnou součástí dokladu je příloha a vyznačí se počet stran příloh. Registrační úřad zde případně uvede také pozdější termín registrace podle § 23c odst. 3 zákona.
Kódy registračních úřadů
------------------------------------------ --------
Registrační úřad                Kód
------------------------------------------ --------
Magistrát hl. m. Prahy             PHA
Krajský úřad Středočeského kraje        STC
Krajský úřad Jihočeského kraje         JHC
Krajský úřad Plzeňského kraje         PLK
Krajský úřad Karlovarského kraje        KVK
Krajský úřad Ústeckého kraje          ULK
Krajský úřad Libereckého kraje         LBK
Krajský úřad Královéhradeckého kraje      HKK
Krajský úřad Pardubického kraje        PAK
Krajský úřad kraje Vysočina          VYS
Krajský úřad Jihomoravského kraje       JHM
Krajský úřad Olomouckého kraje         OLK
Krajský úřad Zlínského kraje          ZLK
Krajský úřad Moravskoslezského kraje      MSK
------------------------------------------ --------
_______________
1) Příloha VII k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
2) Nařízení Rady (ES) č. 338/97.
3) Příloha IX nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
4) Příloha VIII k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
Způsob provádění změn v registraci již zaregistrovaných exemplářů
1. Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře (§ 23a odst. 2 a 4 zákona) uvede příslušný registrační úřad v kolonce č. 20 registračního listu. V případě nedostatku místa se zde uvede, že záznamy pokračují v příloze, a připojí se další list s kopií kolonky č. 20, kde se jako první záznam uvede, že jde o přílohu k registračnímu listu, a uvede se číslo, datum vydání registračního listu a název úřadu, který registrační list vydal.
2. Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře uvede původní vlastník nebo dlouhodobý držitel v kolonce č. 21 registračního listu datum prodeje či změny, jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu trvalého bydliště, příp. název a sídlo nového vlastníka nebo dlouhodobého držitele a původní vlastník nebo dlouhodobý držitel potvrdí předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři.