přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 281/2009
Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu Čl.XC

Čl. XC
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb;“.
2. V § 14 odst. 1 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.
3. V § 14 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při správě příspěvků Energetický regulační úřad postupuje podle daňového řádu.“.
Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.
4. V § 14 odst. 10 větách druhé a čtvrté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.
5. V § 14 odst. 10 větě třetí se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úrok z prodlení“.
6. V § 14 odst. 10 větě páté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.
7. V § 95 odst. 5 se slova „jejich správu“ nahrazují slovy „správu jejich placení“ a slova „podle zvláštních právních předpisů“ včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušují.