přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 281/2009
Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu Čl.X

Čl. X
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se“.
2. V § 6a odst. 3 větě poslední se slova „soud zaplacený poplatek o odpovídající část (přeplatek)“ nahrazují slovy „současně soud poplatek o odpovídající část“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud byl poplatek již zaplacen, vrátí soud vzniklý přeplatek poplatníkovi ve lhůtě do 15 dnů.“.
3. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo „stanovena“ nahrazuje slovem „uložena“.
4. § 8 včetně nadpisu zní:
㤠8
Placení poplatků
(1) Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.
(2) Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.
(3) Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro soud příslušný podle § 3 (dále jen „účet soudu“).
(4) Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze platit kolkovými známkami.“.
5. V § 9 odst. 9 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.
6. V § 10 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.
7. V § 10 odst. 7 se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slovo „stanovena“ se nahrazuje slovem „uložena“.
8. § 12 zní:
㤠12
(1) Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.
(2) Změnu nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek lze pravomocně provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek.“.
9. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
㤠13
(1) Ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.
(2) Při správě placení poplatků se postupuje podle daňového řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.
(3) Poplatkové povinnosti, jakož i rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků5), se evidují podle daňového řádu.
5) § 138 občanského soudního řádu.“.
10. § 13a se včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zrušuje.
11. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.