přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.CXI

Čl.CXI
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".
2. V § 3 odst. 2 písm. k) se slova "okresním úřadům" nahrazují slovem "krajům".
3. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy "s příslušným krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".
4. V § 16 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".
5. V § 16 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".
6. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
7. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
8. V § 19 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu a dotčeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".
9. V § 38 odst. 2 se slova "na okresních úřadech a obecních úřadech" nahrazují slovy "na příslušném krajském úřadu a na všech obecních úřadech".
10. Za § 46 se vkládají nové § 46a a 46b, které znějí:
"§ 46a
Krajské úřady se v rámci ochrany obyvatelstva před ozářením z přírodních zdrojů podílejí na vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší, na rozdělování dotací podle § 28 odst. 2 na provedení ozdravných opatření v těchto stavbách a ve vodách pro veřejné zásobování a na kontrole účinnosti uvedených ozdravných opatření. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 46b
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".
11. V § 47 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
"(10) Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a s úřadem vydá prováděcí právní předpis k provedení § 46a.".
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.