přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.CX

Čl.CX
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:
"h) správním úřadem ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností a příslušný orgán obce, které krajský úřad podle zvláštního právního předpisu6) uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (dále jen "určená obec"), a správní úřad podřízený ústřednímu správnímu úřadu, který má působnost v rámci územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností,
6) § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.".
2. V § 7 písmeno b) zní:
"b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje,".
3. § 8 včetně nadpisu zní:
"§ 8
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec v systému hospodářských opatření pro krizové stavy připravují a vyhlašují regulační opatření a plní úkoly uložené jim krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek.".
4. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 10 odstavec 2 zní:
"(2) Ústřední správní úřad a krajský úřad zpracují plány nezbytných dodávek, které obsahují seznam nezbytných dodávek a přehled jejich dostupných dodavatelů, kteří podnikají v jejich správních obvodech.".
6. V § 10 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:
"(4) Pokud krajský úřad ve svém správním obvodu nenalezne dodavatele nezbytné dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u toho ústředního správního úřadu, kterému zvláštní právní předpis10) svěřuje v daném okruhu působnost, (dále jen "odborně příslušný ústřední správní úřad"). Do požadavku zahrne i požadavek, který u něho oprávněně uplatnil jiný správní úřad.
10) Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
7. V § 11 odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) O použití pohotovostních zásob po vyhlášení stavu nebezpečí může rozhodnout krajský úřad, pokud
a) jsou pohotovostní zásoby uložené v jeho správním obvodu,
b) použití pohotovostních zásob je v mezích jeho plánu nezbytných dodávek, a
c) pohotovostní zásoby budou použity k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví obyvatel jeho správního obvodu nebo odvrácení bezprostředně hrozící značné škody.
(5) O použití pohotovostních zásob podle odstavce 4 je krajský úřad povinen neprodleně informovat Správu státních hmotných rezerv a vedoucího ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich použití.".
8. V § 12 odstavec 2 zní:
"(2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené obce. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta určené obce, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.".
9. V § 15 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".
10. V § 17 se slova "příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy "příslušného orgánu krajského úřadu".
11. § 21 zní:
"§ 21
(1) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta určené obce v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mající místo podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky v příslušném územním obvodu, povinnost
a) dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,
b) skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět,
c) přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.
(2) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman
a) zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit
1. způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,
2. maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok,
3. okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně,
b) přijmout regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.
(3) Náklady a výdaje spojené s použitím některého regulačního opatření podle odstavce 2 včetně zvýšených nákladů, které by osobě uvedené v odstavci 1 jinak nevznikly, nese správní úřad, který regulační opatření vyhlásil, pokud se s příslušným ústředním správním úřadem o způsobu jejich úhrady nedohodne jinak. O způsobu úhrady může rozhodnout rovněž vláda.".
12. V § 22 odst. 2 a v § 23 odst. 2 se za slova "v § 21 odst. 1" vkládají slova "a 2".
13. V § 24 odst. 3 se slovo "Krajský" nahrazuje slovem "Správní" a slova "nebo okresní úřad" se zrušují.
14. V § 25 odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Krajský úřad uloží za každý případ nesplnění regulačních opatření vyhlášených v jeho správním obvodu
a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5 000 000 Kč,
b) fyzické osobě pokutu až do výše 20 000 Kč.
(5) Krajský úřad uloží subjektu hospodářské mobilizace, který uvedl v údajích plánu opatření hospodářské mobilizace vyšší potřebu energií, než kterou si ve skutečnosti vyžádá nezbytná dodávka, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.".
15. V § 26 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".
16. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:
"§ 27a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".