přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.CI

Čl.CI
Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".
2. V § 4 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady".
3. V § 4 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
4. V § 4 odst. 3 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "V tomto případě správa nebo inspekce řízení zastaví.".
5. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady".
6. V § 19 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".
7. V § 22 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
8. V § 23 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".
9. V § 24 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".
10. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
11. V § 26 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
12. V § 26 odst. 4 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Pokuty vybrané a uložené podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".
13. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
14. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:
"§ 29a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".