přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XCIX

Čl.XCIX
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 2 se slova ", okresních úřadů" zrušují.
2. V § 71 odst. 3 se slova "Orgány obce" nahrazují slovem "Obce" a slova "státní správy" se nahrazují slovy "ochrany přírody".
3. V § 75 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
"a) obecní úřady,
b) pověřené obecní úřady,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,".
4. V § 75 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) krajské úřady,".
Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena e), f) a g).
5. § 76 včetně poznámek pod čarou č. 38), 39) a 39a) zní:
"§ 76
(1) Obecní úřady
a) povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
b) vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1.
(2) Pověřené obecní úřady38)
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§ 4 odst. 2) a registrují významné krajinné prvky,
b) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu (§ 46),
c) podílejí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47),
d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§ 63 odst. 1).
(3) Magistráty statutárních měst38) vykonávají státní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (§ 76 a 77).
(4) Na území hlavního města Prahy39) vykonávají úřady městských částí39a) státní správu v ochraně přírody a krajiny
a) v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu,
b) ve věci vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin podle § 63 odst. 1,
c) ve věci rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládání povinností provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,
d) ve věci ukládání pokut podle § 87 a 88,
e) v dalších věcech, které jsou jim svěřeny Statutem hlavního města Prahy.39)
38) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
39) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
39a) § 32 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
6. § 77 zní:
"§ 77
(1) Obce s rozšířenou působností mohou vydávat pro svůj správní obvod nařízení podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo,
a) vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability (§ 4 odst. 1),
b) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody (§ 42 a 47) ve svém správním obvodu,
c) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),
d) ukládají opatření podle § 66,
e) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),
f) rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládají povinnosti provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,
g) ukládají pokuty za přestupky podle § 87 vyjma § 87 odst. 1 písm. g) a § 87 odst. 3 písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
h) ukládají pokuty za protiprávní jednání podle § 88 vyjma § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
i) odebírají nedovoleně držené jedince podle § 89, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu.4a)
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody (§ 76, 77a, 79, 80) a nejde-li o území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma.".
7. Za § 77 se vkládá nový 77a, který zní:
"§ 77a
(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo.
(2) Kraje mohou vydávat nařízení o zřízení přírodního parku a stanovit omezení využití jeho území (§ 12 odst. 3) a zajišťují péči o ně.
(3) Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma,
a) vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability (§ 4 odst. 1),
b) vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (§ 4 odst. 3),
c) vydávají souhlasy k povolení ke zpřístupňování nebo změně využití jeskyní (§ 10 odst. 2),
d) vyhlašují přírodní rezervace (§ 33) a přírodní památky (§ 36) jejich ochranná pásma, stanoví jejich bližší ochranné podmínky (§ 33 a 36) a zajišťují péči o ně,
e) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 2),
f) udělují výjimky (§ 43) ze zákazů v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 1),
g) vydávají souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek (§ 44 odst. 2),
h) vydávají předchozí souhlasy k činnostem podle § 37 odst. 2 na území ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek,
i) schvalují plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky (§ 38 odst. 2),
j) sjednávají smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem (§ 39),
k) vydávají předchozí stanovisko a mohou uložit náhradní ochranné opatření podle § 50 odst. 3,
l) zajišťují záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 52),
m) povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56),
n) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů chráněných zvláštním právním předpisem4a) (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),
o) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47),
p) podávají návrhy na vyvlastnění (§ 60 odst. 2) a mohou převést právo hospodaření k nemovitosti (§ 60 odst. 3),
q) ukládají opatření podle § 66,
r) ukládají pokuty podle § 87 odst. 1 písm. g), § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
s) odebírají podle § 89 nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
t) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),
u) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělání,
v) jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
(4) Zahájí-li řízení v téže věci (§ 66) tentýž den obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, provede řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností. Krajský úřad v takovémto případě řízení zastaví.".
8. V § 79 odst. 3 písm. e) se za slova "kriticky ohrožených" vkládají slova "a silně ohrožených".
9. V § 79 odst. 3 písm. g) se slova "(§ 44)" nahrazují slovy "(§ 30, 31, § 37 odst. 2 a § 44 odst. 2) a výjimky z ochranných podmínek v těchto územích (§ 43)" a slova "okresní úřad či" se zrušují.
10. V § 79 odst. 3 se za písmeno m) vkládá písmeno n), které zní:
"n) vydává předchozí stanovisko ke způsobu běžného obhospodařování (§ 49 odst. 4),".
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).
11. § 79a se zrušuje.
12. V § 80 odstavec 1 zní:
"(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") dozírá, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle § 66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.".
13. V § 80 odst. 3 větě druhé se slova "pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad", ve větě třetí se slova "zahájí pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad" a slova "pokuty pověřený obecní úřad, okresní úřad" se nahrazují slovy "pokuty obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad" a ve větě čtvrté se slova "pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad".
14. V § 81 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské" a za slovo "správy" se vkládají slova "(dále jen "ustanovující úřady")".
15. V § 81 odst. 2 se slova "okresní úřad nebo správa" nahrazují slovy "ustanovující úřad".
16. V § 81 odst. 4 větě první se slova "vydají okresní úřad a správa" nahrazují slovy "vydá ustanovující úřad" a ve větě třetí se slova "Okresní úřad a správy vedou" nahrazují slovy "Ustanovující úřad vede".
17. V § 81 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu nebo správě" nahrazují slovy "ustanovujícímu úřadu".
18. V § 85 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".
19. V § 85 odst. 2 se slova "kraje, okresní" nahrazují slovem "krajské".
20. V § 87 odst. 5 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova ", obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".
21. V § 88 odst. 7 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova ", obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".
22. V § 90 odst. 11 se za slovo "úřadem" vkládají slova ", krajským úřadem".
23. Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:
"§ 90a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, magistrátům statutárních měst nebo úřadům městských částí hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".