přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XCVIII

Čl.XCVIII
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 větě první se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem "krajskému", slova "územní působnosti" se nahrazují slovy "správním obvodu" a ve větě druhé se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".
2. V § 14 odst. 2 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".
3. V § 20 odst. 1 písm. g) se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem "krajskému".
4. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:
"§ 25a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".