přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XCVII

Čl.XCVII
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" slovem "správním".
2. V § 4 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
3. V § 4 odst. 8 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
4. V § 5 odst. 1 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".
5. V § 5 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".
6. V § 6 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
7. V § 7 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
8. V § 7 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
9. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
10. V § 7 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
11. V § 9 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
12. V § 10 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
13. V § 11 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
14. V § 12 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
15. V § 13 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
16. V § 13 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
17. V § 13 odst. 3 větách první, druhé a třetí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
18. V § 13 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
19. V § 14 odst. 1 se v návětí slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
20. V § 14 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
21. V § 29 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
22. V § 29 odst. 2 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".
23. V § 31 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé a třetí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
24. V § 31 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
25. V § 32 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
26. V § 33 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
27. V § 34 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
28. V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".
29. V § 35 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
30. V § 35 odst. 2 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
31. V § 35 odst. 3 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
32. V § 35 odst. 4 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
33. V § 42 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
34. V § 48 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
35. V § 54 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".
36. V § 54 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".
37. V § 56 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
38. V § 57 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
39. V § 58 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
40. V § 59 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
41. V § 63 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností", ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" slovem "správním".
42. V § 63 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
43. V § 64 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
44. V § 65 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
45. V § 66 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
46. V § 67 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
47. V § 68 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
48. V § 74 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
49. V § 79 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
50. V § 80 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
51. V § 80 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
52. V § 81 odst. 1 větě první se slova "a okresní úřady" nahrazují slovy " Ě, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností"; ve větě druhé se slova "a okresní úřady" nahrazují slovy " Ě, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě třetí slova "okresními úřady" slovy "krajskými úřady nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností".
53. V § 81 odst. 2 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a obcí s rozšířenou působností".
54. V § 82 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
55. V § 83 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy ", obecní úřad obce s rozšířenou působností".
56. V § 83 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
57. V § 83 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
58. V § 83 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
59. V § 83 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
60. V § 84 odst. 1 se slova "nebo okresní úřad" nahrazují slovy "nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností".
61. V § 84 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
62. V § 84 odst. 3 se za slova "Pokuty uložené a vybrané" vkládají slova "obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty uložené a vybrané ministerstvem podle tohoto zákona".
63. V § 87 větách první a druhé se slova "a okresního úřadu" nahrazují slovy "a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
64. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:
"§ 88a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".