přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XCVI

Čl.XCVI
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. hh) se slova "okresní úřad je okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností".
2. V § 43 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě druhé slovo "okresu" slovem "kraje".
3. V § 67 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
4. V § 67 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností".
5. V § 77 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,".
6. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) na silnici II. a III. třídy1) a na místní komunikaci1) obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.".
7. V § 77 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
8. V § 77 odstavec 3 zní:
"(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!", má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy1) místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem.11)".
9. V § 77 odstavec 4 zní:
"(4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelného signálu "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad11) po projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy1) nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci,1) vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.".
10. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
11. V § 79 odst. 5 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
12. V § 86 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
13. V § 88 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
14. V § 90 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
15. V § 92 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
16. V § 92 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
17. V § 93 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
18. V § 93 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
19. V § 93 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
20. V § 93 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
21. V § 93 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
22. V § 94 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
23. V § 94 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
24. V § 94 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
25. V § 94 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
26. V § 95 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
27. V § 96 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
28. V § 96 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
29. V § 97 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
30. V § 97 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
31. V § 98 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
32. V § 98 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
33. V § 98 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
34. V § 99 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
35. V § 99 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
36. V § 99 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
37. V § 100 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
38. V § 100 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
39. V § 100 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
40. V § 100 odst. 9 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
41. V § 101 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
42. V § 101 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
43. V § 101 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
44. V § 101 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
45. V § 102 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
46. V § 102 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
47. V § 102 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
48. V § 107 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě za středníkem slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
49. V § 107 odst. 2 se slova "Okresním úřadem" nahrazují slovy "Obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
50. V § 108 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
51. V § 108 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
52. V § 109 odst. 9 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
53. V § 110 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
54. V § 110 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
55. V § 110 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadě obce s rozšířenou působností".
56. V § 111 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
57. V § 111 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
58. V § 111 odst. 6 se slova "na příslušném okresním úřadě" nahrazují slovy "u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
59. V § 112 odst. 2 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
60. V § 113 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
61. V § 113 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
62. V § 113 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
63. V § 113 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
64. V § 113 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
65. V § 113 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
66. V § 113 odst. 9 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
67. V § 114 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
68. V § 114 odst. 2 se slova "okresní úřad" v prvním a osmém řádku nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
69. V § 114 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
70. V § 115 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
71. V § 115 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
72. V § 115 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
73. V § 115 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
74. V § 115 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
75. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
76. V § 116 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
77. V § 116 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
78. V § 120 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
79. V § 120 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě třetí slova "Okresní úřad" slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
80. V § 120 odst. 3 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
81. V § 121 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
82. V § 122 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
83. V § 124 v nadpise se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".
84. § 124 odstavec 1 zní:
"(1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a policie.".
85. V § 124 odst. 2 písm. d) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".
86. V § 124 odstavec 3 zní:
"(3) Krajský úřad
a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5,
b) stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,1) a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,1)
c) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.".
87. V § 124 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j),
b) uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
c) nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
d) nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
e) vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
f) vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství podle § 116,
g) zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
h) vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
i) vydává speciální označení vozidel podle § 67 osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního právního předpisu,36)
j) projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,30)
k) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci.1)".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.
88. V § 125 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
89. V § 125 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
90. V § 125 odst. 3 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
91. V § 125 odst. 5 se slova "státního rozpočtu" nahrazují slovem "obce".
92. V § 126 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
93. V § 127 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a obcí".
94. V § 128 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
95. V § 128 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
96. V § 128 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
97. Za § 128 se vkládá nový § 128a, který zní:
"§ 128a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".