přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XCII

Čl.XCII
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soud uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".
2. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".
3. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy "s krajem" a slova "okresní úřad je povinen projednat" ve větě za středníkem se nahrazují slovy "kraj projedná".
4. V § 39 odst. 6 v předvětí se slova "jménem státu" zrušují.
5. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj", slova "územního obvodu okresu" se nahrazují slovy "území kraje" a slova "příslušným okresním úřadem je okresní úřad" ve větě za středníkem se nahrazují slovy "příslušným krajem je kraj".
6. V § 39 odst. 7 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".
7. V § 39a odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".
8. V § 39a odst. 3 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů".
9. V § 39a odst. 4 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů".
10. V § 39b odst. 1 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".
11. V § 39b odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".
12. V § 39c se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".
13. V § 39d odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".
14. V § 40 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovem "Kraje".
15. V § 40 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovem "kraji".
16. V § 54 odst. 2 se na konci věty za slova "též obce" vkládají slova "v přenesené působnosti".
17. V § 57 odst. 1 se za slova "Hlavní město Praha vykonává" vkládá slovo "přenesenou".
18. V § 57 odst. 2 se za slova "Ostatní obce vykonávají" vkládá slovo "přenesenou".