přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XCI

Čl.XCI
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 20 zní:
"(20) Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.".
2. V § 19a odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".
3. V § 19a odst. 1 věta druhá zní: "Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek území kraje a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný kraj.".
4. V § 19b odst. 1 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".
5. V § 19b odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje".
6. V § 19c odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".
7. V § 34 odstavec 1 zní:
"(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady a Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém správním obvodu státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.".
8. V § 34 odst. 4 větě druhé se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti a" zrušují.
9. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slova ", orgán kraje v přenesené působnosti" zrušují.
10. V § 35 odst. 1 se slova ", orgán kraje v přenesené působnosti" zrušují.
11. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní:
"§ 40c
Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".