přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XC

Čl.XC
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se mění takto:
1. V § 2 odstavec 8 zní:
"(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Plán obrany státu tvoří obranné plánování, operační plánování, mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů.".
2. V § 3 se slova "obranné plánování" nahrazují slovy "plánování obrany státu".
3. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu a časové etapy pro jejich zpracování,".
4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) k plnění úkolů při zajišťování obrany státu využívá Ústřední krizový štáb zřízený podle zvláštního právního předpisu.".
5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "obranného plánování" nahrazují slovy "plánování obrany státu".
6. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizují je,".
7. § 7 včetně nadpisu zní:
"§ 7
Krajské úřady
Krajské úřady k zajišťování obrany státu
a) vyhodnocují objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují vládě, cestou ministerstva, způsob jejich ochrany; tato opatření se nevztahují na objekty v působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády České republiky, ministerstev, Správy státních hmotných rezerv, zpravodajských služeb České republiky, České národní banky a na objekty, které střeží ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,
b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
c) stanovují a realizují opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a plní další nezbytná opatření k obraně státu,
d) řídí evakuaci obyvatel a zabezpečují jejich nezbytné životní potřeby,
e) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,
f) vedou soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
g) zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.".
8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:
"§ 7a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu
a) podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany,
b) plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,
d) vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci; zvlášť vedou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,1) pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu,
e) provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků; výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů,
f) rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu; k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním předpisem2) (dále jen "obvod"),
g) rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu; koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady práce a dalšími správními úřady,
h) podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,
i) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,
j) podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,
k) plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů,
l) ukládají sankce za nesplnění povinnosti,
m) provádějí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72,
n) rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
1) § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
2) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 18) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 20), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
9. § 8 zní:
"§ 8
Obce v přenesené působnosti
Obce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státu
a) plní úkoly a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle požadavků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,
b) zabezpečují výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) podílejí se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
d) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e) poskytují potřebnou součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů; sepisují škody způsobené právnickým a fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu,
f) uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu,
g) plní úkoly spojené s evakuací obyvatel podle rozhodnutí krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností a poskytují potřebnou součinnost při ochraně majetku evakuovaných osob.".
10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:
"§ 9a
Vztah ke krizovému řízení
(1) Ústřední správní úřady, správní úřady, orgány krajů a orgány obcí jsou povinny při plnění úkolů zajišťování obrany státu vzájemně spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace z informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů zajišťování obrany státu využívají pracovišť krizového řízení, pracovních a poradních orgánů zřízených podle zvláštních právních předpisů.2a) Vzájemnou spolupráci a výměnu informací koordinuje ministerstvo.
(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu mohou orgány krizového řízení nařizovat také opatření podle zvláštního právního předpisu, nejsou-li v rozporu s tímto zákonem.
(3) Krizové plány zpracované podle zvláštního právního předpisu za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu tvoří samostatnou část plánu obrany státu.
2a) Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).".
11. V § 10 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
12. V § 10 písm. b) se slova "pověřených pracovníků okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřených zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu".
13. V § 10 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
14. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Ostatní věcné prostředky se k zajišťování obrany státu použijí v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.".
15. V § 14 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
16. V § 14 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
17. V § 14 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresním úřadem" nahrazují slovy "Obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
18. V § 14 odst. 3 písm. a), b) a c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
19. V § 14 odst. 4 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
20. V § 15 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
21. V § 16 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
22. V § 18 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
23. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
24. V § 19 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
25. V § 20 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
26. V § 20 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
27. V § 22 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
28. V § 23 odst. 1, 3, 5 a 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
29. V § 23 odst. 7 se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "příslušná obec".
30. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
31. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Povolávací příkaz k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci lze vydat v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.".
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.
32. V § 26 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
33. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
34. V § 47 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
35. V § 48 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
36. V § 49 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
37. V § 51 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
38. V § 51 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
39. V § 52 odst. 4 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "školskými úřady" se nahrazují slovy "krajskými úřady".
40. V § 57 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
41. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Rada kraje nařízením může stanovit sazby a způsob výpočtu maximální výše náhrad za poskytnutí jednotlivých druhů věcných prostředků použitých v souvislosti s prověřením podle věty první.".
42. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
43. V § 67 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad nebo obec" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "jejichž" se nahrazuje slovem "jehož" a ve větě druhé se slova "státního rozpočtu nebo" zrušují.
44. V § 70 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
45. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisu znějí:
"§ 73a
Příslušnost území újezdu ke kraji
Území újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto:
a) Území Vojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje,
b) Území Vojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje,
c) Území Vojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje,
d) Území Vojenského újezdu Hradiště náleží do Karlovarského kraje,
e) Území Vojenského újezdu Libavá náleží do Olomouckého kraje.
§ 73b
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".