přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LXXXVI

Čl.LXXXVI
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky".
2. V § 42 odst. 4 se za slovo "zřizuje" vkládá slovo "ústřední".
3. V § 42 odst. 7 větě druhé se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "příslušná obec, a to z prostředků státu".
4. V § 71 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností,".
5. V § 73 odst. 2 větě druhé se slovo "okresů" nahrazuje slovy "povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností".
6. V § 76 odst. 2 větě první se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
7. V § 77 odst. 2 písmena b) a c) znějí:
"b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,".
8. V § 77 odst. 3 písm. b) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
9. V § 78 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".
10. V § 78 odst. 3 písm. g) a l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".
11. V § 79 nadpis zní: "Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností".
12. V § 79 odstavec 1 zní:
"(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu uceleného povodí.".
13. V § 79 odst. 2 se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
14. V § 79 odst. 2 písm. a), b) a k) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností".
15. V § 79 odst. 2 písm. g) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "v správním obvodu obce s rozšířenou působností" a slovo "okresů" se nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
16. V § 80 odst. 2 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "správních obvodů obcí s rozšířenou působností".
17. V § 80 odst. 2 písm. e), f), g) a i) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
18. V § 81 odst. 3 písm. c) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
19. V § 82 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "správních obvodů obcí s rozšířenou působností".
20. V § 82 písm. c), j) a k) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
21. V § 83 písm. b) a g) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
22. V § 83 písm. h) se slova "a okresním povodňovým komisím" nahrazují slovy "povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností".
23. V § 83 písm. l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".
24. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".
25. V § 84 odst. 1 písm. e), g) a j) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".
26. V § 86 odst. 6 se slova "okresní úřady," zrušují.
27. V § 87 písmeno b) zní:
"b) povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s rozšířenou působností,".
28. V § 104 odst. 1 větě druhé se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".
29. V § 104 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) obecní úřady,".
30. V § 104 odst. 2 písmena c) a d) znějí:
"c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) krajské úřady,".
31. Nadpis § 105 zní: "Obecní úřady a újezdní úřady".
32. V § 105 odst. 1 se slova "Obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřady".
33. § 106 včetně nadpisu zní:
"§ 106
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Působnost, která podle tohoto zákona přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji tento zákon nesvěřuje jiným orgánům.".
34. V § 107 nadpis zní: "Krajské úřady".
35. V § 107 se slova "orgánů krajů v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajských úřadů".
36. V § 107 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
37. V § 107 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až u), která znějí:
"j) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
k) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 do vod povrchových s výjimkou případů mimo případy pod písmenem j),
l) povolovat vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky podle přílohy č. 1 do kanalizace (§ 16),
m) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],
n) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,
o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a ukládat jim zpracování takového návrhu,
p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody,
r) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1,
s) vyjadřovat se v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,
t) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7),
u) povolovat výjimky z požadavku průchodnosti vodního toku pro ryby a vodní živočichy podle § 15 odst. 6 v případech vodních děl pro účel chovu ryb, např. průtočné rybníky a vodní nádrže, nebo k ochraně před škodlivými účinky vod, k zajištění bezpečnosti občanů a jiných veřejných zájmů, např. omezení eroze, devastace koryt, bystřin apod.".
38. V § 110 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "orgány krajů v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajské úřady".
39. V § 113 větě první se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice" a ve větě třetí se slova "úředních deskách místně příslušné obce a příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy "úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod".
40. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
41. V § 124 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
42. V § 124 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
43. V § 124 odst. 2 se za větu třetí vkládá tato věta: "V takovém případě Česká inspekce životního prostředí řízení zastaví.".
44. V § 124 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Pokuty ukládané obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností.".
45. V § 125 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
46. V § 126 odst. 3 větě první se za slovy "k dispozici," slova "ode dne účinnosti tohoto zákona" zrušují a slova "do 6 měsíců" se nahrazují slovy "do 24 měsíců".
47. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:
"§ 126a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.".
48. V § 127 odst. 6 poslední větě se slova "delší než do 31. prosince 2005" nahrazují slovy "delší než do 31. prosince 2010".