přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LXXX

Čl.LXXX
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 19 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) zní:
"(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce14) s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy.15)
14) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.".
2. V § 46 odst. 2 větě první se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".
3. V § 47 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
4. V § 47 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu".
5. V § 47 se odstavec 4 zrušuje.
6. V nadpise § 48 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
7. V § 48 odst. 1 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
8. V § 48 odst. 1 písm. d) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do výměry 5 ha lesa hospodářského" a slova "nebo ministerstvo" se zrušují.
9. V § 48 odst. 1 písm. f) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do výměry 1 ha".
10. V § 48 odst. 1 písm. g) a i) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".
11. V § 48 odst. 1 písm. l) se slova "obvod jejich územní působnosti" nahrazují slovy "jejich správní obvod".
12. V § 48 odst. 1 se písmena o) až r) zrušují.
Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena o) až t).
13. V § 48 odst. 1 písm. p) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.
14. V § 48 odst. 1 písm. r) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".
15. V § 48 odst. 1 písm. s) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".
16. V § 48 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
17. V § 48 odst. 2 se slova "v obvodu své územní působnosti" nahrazují slovy "ve svém správním obvodu.".
18. V § 48 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až g).
19. V § 48 odst. 2 písm. e) se za slova "lesní stráž" vkládají slova "s působností ve svém správním obvodu" a za slova "lesní stráže" se vkládají slova "s působností ve svém správním obvodu".
20. V § 48 odst. 2 písm. f) se slova "v obvodu své územní působnosti" nahrazují slovy "ve svém správním obvodu" a slova "právnické osobě" nahrazují slovy "organizační složce státu".
21. V § 48 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
22. V § 48a odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".
23. V § 48a odst. 1 se za dosavadní písmeno b) vkládají nová písmena c) až n), která znějí:
"c) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo,
d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,
e) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
f) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
h) schvalují plány a povolují jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4), v rámci schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let (§ 33 odst. 4), výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6),
i) o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),
j) o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),
k) o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),
l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
m) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
n) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.".
Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena o), p), r), s) a t).
24. V § 48a odst. 1 se původní písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena r), s) a t) se označují jako písmena p), r) a s).
25. V § 48a odst. 1 písm. r) se slova "obvod územní působnosti okresního úřadu" nahrazují slovy "správní obvod obce s rozšířenou působností".
26. V § 48a odst. 1 písm. s) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.
27. V § 48a odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".
28. V § 49 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena b), c), d), e) a f).
29. V § 49 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje".
30. V § 49 odst. 2 písm. d) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.
31. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova "orgánů krajů" nahrazují slovy "krajských úřadů".
32. V § 49 odst. 3 písm. n) se slova "prvního stupně" zrušují.
33. V § 49 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.".
34. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:
"§ 58a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".
35. V § 59 se doplňuje odstavec 13, který zní:
"(13) Úřadem příslušným ke zrušení ustanovení lesní stráží, která byla ustanovena okresním úřadem, je krajský úřad, v jehož správním obvodu vykonává lesní stráž svou funkci.".