přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LXVI

Čl.LXVI
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2), 3) a 4) zní:
"§ 1
Živnostenské úřady
Živnostenskými úřady jsou
a) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2)
b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)
c) Živnostenský úřad České republiky.
1) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
2) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
3) § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.".
2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:
"§ 2
Obecní živnostenský úřad
(1) Obecní živnostenský úřad
a) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
b) je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení,5) týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,
c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
d) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.
5) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:
"§ 3
Krajský živnostenský úřad
(1) Krajský živnostenský úřad
a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,
b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů6) ve svém správním obvodu,
c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
e) vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,
f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.
6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".
4. § 4 se zrušuje.
5. § 5 zní:
"§ 5
Živnostenský úřad České republiky
(1) Živnostenský úřad České republiky
a) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,
b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,
c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,
d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,6)
e) vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,
f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.".
6. V § 6 odst. 1 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do".
7. V § 6 odst. 2 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do".
8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.".
9. § 7 zní:
"§ 7
Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.".