přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LX

Čl.LX
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "b) krajské úřady,".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
2. V § 2 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností", za slova "v hlavním městě Praze" se vkládají slova "městské části určené Statutem hlavního města Prahy" a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností")".
3. V § 2 písm. d) se slova "obvodní a místní" zrušují, za slova "úřady městských částí" se vkládají slova "nebo městských obvodů" a slovo "statut" se nahrazuje slovy "statuty těchto měst".
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
"§ 3a
Krajský úřad je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a). Krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, cizincích s povolením k pobytu na území České republiky2) a osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3) (dále jen "obyvatel"), kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údajů podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.".
5. § 4 zní:
"§ 4
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. b). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údaje podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.".
6. V § 5 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovem "Ohlašovna" a slova "předávaných obcí nebo ohlašovnou" se nahrazují slovy ", které předává"; ve větě druhé se slova "Obec je uživatelem" nahrazují slovy "Obec a obecní úřad jsou uživateli" a v části věty druhé za středníkem se za slovo "obec" vkládají slova "a obecní úřad".
7. V § 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".
8. V § 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) krajský úřad údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel, v jehož správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;".
Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).
9. V § 7 písmeno b) zní:
"b) obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných mu podle § 6;".
10. V § 7 písm. e) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".
11. V § 8 odst. 1 se slova "okresní úřady a obce" nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a věta poslední se zrušuje.
12. V § 8 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností".
13. V § 10 odst. 4 se slova "V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana" nahrazují slovy "V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana".
14. V § 10 odst. 6 písm. b) se na konec věty za středník vkládají slova: "občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;".
15. V § 10 odst. 7 větě třetí se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
16. V § 19 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů, ohlašoven a obcí" nahrazují slovy ", krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4)".
17. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:
"§ 22a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".