přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XLIX

Čl.XLIX
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 5 větě první se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".
2. V § 5 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".
3. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) V případech uvedených v odstavci 1 může krajský úřad, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, platnost osvědčení pozastavit.".
4. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.
5. V § 5 odst. 3 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".
6. Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní:
"§ 28b
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".