přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XLVI

Čl.XLVI
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 429/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova ", nařízení okresního úřadu [§ 28 písm. c)]" zrušují.
2. V § 23 větě první se čárka za slovem "ministerstvo" nahrazuje spojkou "a" a slova "a okresní úřady" se zrušují.
3. V § 24 odst. 1 písm. d) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje" a slova "(dále jen "vybrané obce")" se nahrazují slovy "(dále jen "vybrané obecní úřady")".
4. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova "a okresního úřadu" zrušují.
5. V § 26 odst. 2 písm. i) se slova "a okresní úřady" zrušují.
6. V § 26 odst. 2 písm. n) se slova "a přednostům okresních úřadů v kraji" zrušují.
7. V § 27 odst. 1 se slova "Orgány kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajské úřady" a písmena c) a f) se zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
8. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Rada kraje
a) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,
b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení
1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,
2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,
3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,
5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 27 odst. 3 se slova "v samostatné působnosti" zrušují.
10. § 28 se zrušuje.
11. V nadpisu § 29 se doplňují slova "a obecní úřad".
12. V § 29 odst. 3 se slova "Obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".
13. V § 29 odst. 4 se slova "obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady".
14. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova "okresu, popřípadě" zrušují.
15. V § 30 písm. a) se slova ", okresních úřadů" zrušují.
16. V § 69a odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".
17. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:
"§ 89a
Působnosti stanovené krajskému úřadu a radě kraje nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".