přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XXXVI

Čl.XXXVI
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V hlavě III díle 1 se v nadpise slova "léčebně preventivní péče" zrušují.
2. V § 45 odst. 1 se slova "léčebně preventivní péče" zrušují.
3. V § 47 odstavec 1 zní:
"(1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické zařízení použít jen očkovací látky, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví. To neplatí,
a) jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulín, nebo
b) požádá-li fyzická osoba o provedení tohoto očkování jinou očkovací látkou, než zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Při každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup stanovený výrobcem.".
4. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) zajistí očkovací látku na pravidelné, zvláštní nebo mimořádné očkování zdravotnické zařízení, které očkování provádí. Tato očkovací látka musí být jako léčivý přípravek registrována a zdravotnické zařízení ji musí použít v souladu s podmínkami registrace.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
5. V § 47 odst. 4 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
6. V § 47 odst. 4 se poslední věta zrušuje.
7. § 49 zní:
"§ 49
Očkovací látky na pravidelné, zvláštní a mimořádné [§ 69 odst. 1 písm. g)] očkování, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví s výjimkou těch, která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jsou hrazena ze státního rozpočtu. Očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, která jsou prováděna podle § 47 odst. 1 písm. b), jakož i ostatní očkování se provádějí za cenu sjednanou s osobou, která si jejich provedení objednala, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.".
8. V § 51 písm. c) se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "orgánu".
9. V § 62 odst. 2 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".
10. V § 72 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" a slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
11. V § 72 odst. 1 a 2 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
12. V § 73 odst. 1 se slova ", jakož i zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
13. V § 73 odst. 2 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
14. V § 74 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
15. V § 74 odst. 3 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
16. V § 74 odst. 4 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
17. V § 75 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví, která mají" nahrazují slovy "které má".
18. V hlavě V díle 1 se v nadpise slova "a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují a na konci se doplňují slova ", zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav".
19. V § 78 písm. b) se slova "krajští hygienici" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".
20. V § 78 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
21. V § 79 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".
22. V § 80 odst. 1 písm. a) se za slovo "řídí" vkládají slova "a kontroluje" a na konci se doplňují slova "a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví".
23. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova "krajské hygieniky" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".
24. V § 80 odst. 1 písm. c) se slova "krajských hygieniků" nahrazují slovy "krajských hygienických stanic".
25. V § 80 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena d) až l).
26. V § 80 odst. 1 písm. i) se slova "příslušného okresního nebo krajského hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".
27. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
"m) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují prioritu činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,
n) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví.".
28. V § 80 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".
29. V § 80 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) K zabezpečení opatření proti infekčním onemocněním Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje pro zdravotnická zařízení očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, s výjimkou očkovacích látek proti TBC a Tuberculinu a jejich distribuci.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
30. § 81 se zrušuje.
31. Nadpis § 82 zní: "Krajské hygienické stanice".
32. V § 82 odstavec 1 zní:
"(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mají územní pracoviště v místech stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví.".
33. V § 82 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
34. V § 82 odst. 2 se slova "Okresnímu hygienikovi" nahrazují slovy "Krajské hygienické stanici".
35. V § 82 odst. 2 písm. a) se slova "příslušný krajský hygienik nebo" nahrazují slovem "příslušné".
36. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slovo "ochraně" vkládají slova "veřejného zdraví včetně ochrany", v části věty za středníkem se slova "tento dozor" nahrazují slovy "státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci".
37. V § 82 odst. 2 písm. l) se slova "příslušný krajský hygienik nebo" nahrazují slovem "příslušné".
38. V § 82 odst. 2 písm. p) se slovo "celostátním" zrušuje, slovo "uskutečňovat" se nahrazuje slovy "kontrolovat a řídit" a slova "; sledovat ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva svého území, poskytovat poradenské služby ke zdravému způsobu života; provádět výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví" se zrušují.
39. V § 82 odst. 3 se slova "Okresní hygienik je povinen" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice je povinna" a slova "příslušného krajského hygienika a" se zrušují.
40. V § 82 se odstavec 4 zrušuje.
41. Nad § 83a se vkládá nadpis, který zní: "Autorizace".
42. V § 84 odst. 1 písm. k) se slova "nebo krajským hygienikem" zrušují.
43. V § 84 odst. 3 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".
44. V § 84 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice podle kontrolních plánů, které určují priority činnosti na tomto úseku ochrany veřejného zdraví.".
45. V § 85 odst. 1 větě první se středník nahrazuje tečkou a část druhé věty za středníkem se zrušuje; slova "krajského hygienika" ve větě první se nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".
46. V § 85 odst. 1 se slova "Nařízením okresního úřadu" nahrazují slovy "Právním předpisem krajské hygienické stanice".
47. V § 85 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.".
48. V § 85 odst. 4 se slova "krajského hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a slova "okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" se zrušují.
49. Nadpis oddílu 3 zní: "Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav".
50. § 86 zní:
"§ 86
(1) K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně. Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí jejich zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.
(2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou zdravotnickými zařízeními. Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny zpracovávat za účelem přípravy podkladu pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.
(4) Statutárním orgánem zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Další úkoly zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanoví Ministerstvo zdravotnictví statutem.
(5) Činnosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace nebo akreditace, mohou vykonávat jen ústavy uvedené v odstavci 1, které tuto podmínku splňují.".
51. § 87 se zrušuje.
52. Nadpis oddílu 4 zní: "Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob".
53. V § 88 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanci, zástupci hlavního hygienika České republiky a zástupci krajských a okresních hygieniků" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", část věty za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.
54. V § 88 odst. 2 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci uvedení v odstavci 1" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", slova "nebo pověření" se zrušují.
55. V § 88 odst. 3 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", slovo "jeho" se zrušuje a za slovo "výkon" se vkládají slova "státního zdravotního dozoru".
56. V § 88 odst. 4 se slova "orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci" nahrazují slovy "zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor,".
57. V § 88 odstavec 5 zní:
"(5) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou oprávněni přizvat k účasti na plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů zaměstnance zdravotního ústavu, popřípadě jiné odborně způsobilé osoby. Tito zaměstnanci zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby mají práva a povinnosti kontrolních zaměstnanců, a to v rozsahu pověření daného jim příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit jim výkon oprávnění v rozsahu pověření. Zaměstnance zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby nelze pověřit oprávněním ukládat opatření nebo sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů.".
58. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:
"§ 88a
Pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí pro práci ve zdravotnictví51) mohou plnit úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, uvedených v § 78 písm. a) až c),
a) při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a nad plněním povinností zdravotnickými zařízeními,
b) jejichž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace,
c) při hodnocení zdravotních rizik,
d) při odborném řízení činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči a usměrňování činnosti zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními včetně nemocničních nákaz, nemocemi podmíněnými prací a jinými poškozeními zdraví z práce,
e) při vydávání očkovacích látek,
f) při provádění ověření pracovních podmínek pro účely posuzování nemocí z povolání.".
59. V § 89 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci hygienických stanic" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví".
60. V § 89 odst. 2 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1 oprávněni" nahrazují slovem "oprávněny".
61. V § 90 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" zrušují, ve větě druhé se slovo "orgány" nahrazuje slovem "orgán", slova "nebo zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" se zrušují, ve větě třetí se slova "nebo zaměstnanec uvedený v § 88 odst. 1" zrušují a slova ", které stanoví působnost orgánů ochrany veřejného zdraví" se zrušují.
62. § 91 se zrušuje.
63. V § 92 odst. 1 se slova "krajského hygienika" a "odst. 3" zrušují a za slova "§ 82" se vkládají slova "odst. 2".
64. V § 94 odst. 2 se slovo "a" za slovy "§ 21 odst. 3" nahrazuje čárkou, za slova "§ 22 odst. 2" se vkládají slova "a § 31 odst. 1", slova "§ 82 odst. 3" se zrušují a za slova "§ 39 odst. 2 písm. d)," se vkládají slova "§ 82 odst. 2".
65. V § 94 odst. 4 se slova "§ 81 odst. 2 písm. d)" zrušují, slova "§ 82 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 82 odst. 2".
66. V § 94 odst. 4 se slova "§ 80 odst. 1 písm. h)" nahrazují slovy "§ 80 odst. 1 písm. g)".
67. V § 95 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" zrušují.
68. V § 97 odst. 2 se slova "a zaměstnanců uvedených v § 88 odst. 1" a "a zařízením ochrany veřejného zdraví" zrušují.
69. V § 108 odst. 1 se slova "§ 4 odst. 1, 2 a 5" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 až 3 a odst. 5" a doplňuje se odstavec 5, který zní:
"(5) Pokud právní předpisy používají pojem okresní hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 krajská hygienická stanice. Pokud právní předpisy používají pojem krajský hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 Ministerstvo zdravotnictví. Úkoly krajského hygienika podle zákona o integrované prevenci však plní příslušná krajská hygienická stanice.".
70. V nadpise přílohy č. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.
71. V příloze č. 1 se slova "Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy", "Okresní a městské hygienické stanice" nahrazují slovy "Zdravotní ústavy".
72. Příloha č. 2 zní:
"Příl.
Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla
1. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy,
2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník,
3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor,
4. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov,
5. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pro území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,
6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,
7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,
8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové pro území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov,
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí,
10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,
11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pro území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo,
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pro území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,
13. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město,
14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.".
73. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:
"Příl.3
Územní pracoviště krajských hygienických stanic
1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze má územní pracoviště v obcích Benešov, Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Kladno, Nymburk, Příbram a Rakovník,
2. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích má územní pracoviště v obcích Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor,
3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov,
4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech má územní pracoviště v obcích Cheb, Sokolov,
5. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem má územní pracoviště v obcích Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice,
6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci má územní pracoviště v obcích Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou,
7. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové má území pracoviště v obcích Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov,
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích má územní pracoviště v obcích Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
9. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě má územní pracoviště v obcích Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně má územní pracoviště v obcích Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci má územní pracoviště v obcích Jeseník, Prostějov, Přerov, Šumperk,
12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě má územní pracoviště v obcích Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,
13. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně má územní pracoviště v obcích Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín.".