přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XXXV

Čl.XXXV
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 407/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
2. V § 13 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
3. V § 13 odst. 4 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
4. V § 13 odst. 5 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
5. V § 13 odst. 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
6. V § 13 odst. 7 se slova "okresnímu úřadu" a "okresní úřad" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
7. V § 13 odst. 8 se slova "okresním úřadem" a "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
8. V § 14 odst. 3 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".
9. V § 27 se slova "okresnímu úřadu do konce února" nahrazují slovy "krajskému úřadu do konce února běžného roku".
10. V § 34 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů zařazení do krajského úřadu".
11. V § 37 odstavec 2 zní:
"(2) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona Ministerstvem zdravotnictví jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".
12. V § 39 odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".
13. V § 43 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".
14. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:
"§ 44a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti .".