přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XXIX

Čl.XXIX
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
2. V § 19 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
3. V § 20 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
4. V § 24 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
5. V § 30 odst. 4 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
6. V § 30 odst. 8 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
7. V § 30 odst. 10 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
8. V § 50 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
9. V § 57 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
10. V § 58 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
11. V § 58 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
12. V § 58 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
13. V § 58 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
14. V § 59 odst. 2 a 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
15. V § 61 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
16. V § 61 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
17. V § 61 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
18. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
19. V § 61 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
20. V § 61 odst. 5 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
21. V § 61 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
22. V § 62 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
23. V § 63 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
24. V § 63 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
25. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
26. V § 63 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
27. V § 63 odst. 3 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".
28. V § 63 odst. 3 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
29. V § 63 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a poskytuje tento aplikační program obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
30. V § 63 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
31. V § 63 odst. 6 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci 5".
32. V § 63a odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
33. V § 63a odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
34. V § 64 odst. 1 se slova "krajského úřadu a okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje zařazení do krajského úřadu a obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".
35. V § 64 odst. 3 písm. a) v první části věty se slovo "obcím" nahrazuje slovy "obecním úřadům" a slova "obcím, okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům".
36. V § 64 odst. 4 v návětí se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
37. V § 64 odst. 4 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
38. V § 64 odst. 5 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
39. V § 64 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
40. V § 64 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
41. V § 65 odst. 1, 4 a 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
42. V § 65 odst. 6 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
43. V § 65 odst. 6 větě druhé se slova "státního rozpočtu České republiky" nahrazují slovy "obce, která pokutu uložila".
44. V § 66 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
45. V § 66 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
46. V § 67 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".
47. V § 67 odst. 2 se slova "z podnětu okresního úřadu" nahrazují slovy "z moci úřední obecním úřadem obce s rozšířenou působností".
48. V § 67 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
49. V § 68 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
50. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
51. V § 70 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
52. V § 70 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
53. V § 70 odst. 3 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
54. V § 71 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
55. V § 72 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
56. Za § 73a se vkládá nový § 73b, který zní:
"§ 73b
Působnost stanovená krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".
57. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30a) zní:
"ČÁST ŠESTÁ
PROVÁDĚNÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2003 DO 31. BŘEZNA 2004
§ 79a
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona od 1. dubna 2004, s výjimkou orgánů hlavního města Prahy, které tuto působnost vykonávají od 1. ledna 2003.
(2) Provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona zajišťují v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecní úřady těchto obcí: Benešov, Beroun, Blansko, Blovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Břeclav, Černošice, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šlapanice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.
(3) Správní obvody obcí uvedených v odstavci 2 jsou pro účely výkonu státní správy na úseku státní sociální podpory shodné se správními obvody okresních úřadů podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002, které měly sídlo v těchto obcích k tomuto dni. Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v hlavním městě Praze; správní obvod obce Černošice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-západ a správní obvod obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-východ podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obce Nýřany a Blovice zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni; správní obvod obce Nýřany se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-sever a správní obvod obce Blovice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-jih podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obec Šlapanice zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně; správní obvod obce Šlapanice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Brno-venkov podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002.
(4) Oprávnění, působnost a povinnosti náležející podle tohoto zákona obecním úřadům obcí s rozšířenou působností přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.
(5) Práva a povinnosti žadatelů o dávky státní sociální podpory, oprávněných osob, příjemců dávek státní sociální podpory a společně posuzovaných osob, které přísluší podle tohoto zákona vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.
(6) Povinnosti státních orgánů, dalších právnických osob a fyzických osob vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 63 přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.
(7) Oprávnění náležející podle tohoto zákona krajskému úřadu a Ministerstvu práce a sociálních věcí zůstávají v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 nedotčena.
(8) Působnost stanovená obecním úřadům uvedeným v odstavci 2 pro období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 je výkonem přenesené působnosti.
(9) Nestanoví-li se v odstavcích 2 a 3 jinak, platí pro výkon přenesené působnosti obecné předpisy upravující obecní zřízení.30a)
§ 79b
(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců obcí uvedených v § 79a odst. 2 zařazených k výkonu práce na úseku státní sociální podpory přecházejí od 1. dubna 2004 na obce s rozšířenou působností, pokud činnost těchto zaměstnanců přechází do působnosti těchto obcí.
(2) Obec uvedená v § 79a odst. 2 se dohodne se zaměstnancem a obcemi s rozšířenou působností, na kterou z těchto obcí jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejdou. Obec uvedená v § 79 odst. 2 na základě uvedené dohody provede delimitaci příslušných zaměstnanců této obce na určenou obec s rozšířenou působností.
(3) Movité věci ve vlastnictví obce uvedené v § 79a odst. 2, které jsou potřebné k výkonu činností přecházejících od 1. dubna 2004 do působnosti obcí s rozšířenou působností, přecházejí dnem 1. dubna 2004 do vlastnictví té obce, na kterou přecházejí práva a povinnosti zaměstnanců podle odstavce 1.
(4) Správní řízení zahájená obecním úřadem obcí uvedených v § 79a odst. 2 přede dnem 1. dubna 2004, která před tímto dnem nebyla pravomocně ukončena, dokončí obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(5) Výkony rozhodnutí zahájené obecními úřady obcí uvedených v § 79a odst. 2 a výkony rozhodnutí, které bude možné zahájit až po 1. dubnu 2004, provedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(6) Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převedením činností v oblasti státní sociální podpory od 1. dubna 2004 na obecní úřady obcí s rozšířenou působností se použijí přiměřeně předpisy pro provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
30a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.