přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XXVIII

Čl.XXVIII
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecní úřady".
2. V § 6 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "okresů".
3. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu nebo hlavního města Prahy" nahrazují slovy "obecního úřadu".
4. V § 8 odst. 7 větě první se slova "územním obvodu" nahrazují slovy "správním obvodu" a ve větě druhé se slovo "obvodu" nahrazuje slovy "správním obvodu".
5. V § 10 odst. 1 se slova "Obec rozhoduje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad rozhoduje".
6. V § 10 odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad" a slovo "obec" se nahrazuje slovy "obecní úřad".
7. V § 16 odst. 1 věty druhá a třetí znějí: "Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči obecním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče. Uvedenou povinnost mají tato zařízení i vůči orgánům krajů v souvislosti s řízením o opravných prostředcích a s prošetřováním stížností.".
8. V § 118 odst. 1 písm. a) se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecního úřadu".
9. V § 118 odst. 3 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".
10. Za § 123d se vkládá nový § 123e, který zní:
"§ 123e
Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".