přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XXII

Čl.XXII
Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "Státní vědecké" nahrazují slovem "Vědecké".
2. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo "výtisk" vkládají slova "Městské knihovně v Praze a", slova "státní vědecké" se nahrazují slovem "krajské" a věta druhá se zrušuje.
3. V § 5 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".
4. V § 5 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".
5. V § 5 odst. 3 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".
6. V § 5 odst. 4 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".
7. V § 5 odst. 5 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".
8. V § 5 odst. 6 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".
9. V § 5 odst. 7 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".
10. V § 5 odst. 8 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".
11. V § 5 odstavec 10 zní:
"(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".
12. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
"§ 5a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".