přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CLXXXVIII

Čl. CLXXXVIII
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 121 se za slova „kolaudačního souhlasu,“ vkládají slova „údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a),“.
Poznámka pod čarou č. 41a zní:
„41a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.
2. V § 121 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 41b zní:
„(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční41b), stavební úřad po předložení podkladů uvedených v odstavci 1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.
41b) § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.
3. V § 123 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a). Pokud stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, stavební úřad postupuje obdobně podle § 121 odst. 2.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
4. V § 123 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis.“.
5. Za § 131 se vkládá nový § 131a, který zní:
㤠131a
Vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému stavebnímu úřadu.“.
6. V § 193 se za slova „§ 122 odst. 6,“ vkládají slova „§ 123 odst. 5,“.