přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CLXXI

Čl. CLXXI
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 2 se čárka na konci písmene i) nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
2. V příloze v části I položce 3 se v písmenu b) na konci textu doplňují slova „ , anebo osvědčení o rodném čísle“.
3. V příloze v části I položce 3 se doplňuje písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:
„e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c) za každou kontaktovanou osobu Kč 500
2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.
4. V příloze v části I položce 8 se vkládají nová písmena a) až g), která znějí:
„a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem Kč 500
b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100
c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce Kč 100
d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50
e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 100
f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 100
g) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč 100“.
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena h) až j).
5. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.“.
Dosavadní text se označuje jako bod 2.
6. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Zmocnění“ se slovo „c)“ nahrazuje slovem „j)“.
7. V příloze v části I položce 8 se za ustanovení „Zmocnění“ doplňuje ustanovení „Poznámka“, které zní:
„Poznámka
Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu.“.
8. V příloze v části I položce 16 se písmeno b) zrušuje a současně se zrušuje označení písmene a).
9. V příloze v části I položce 16 se ustanovení „Předmětem poplatku není“ zrušuje.
10. V příloze v části I položce 16 v ustanovení „Poznámky“ bodě 2 se slova „písmene a)“ zrušují.
11. V příloze v části IX položce 116 v ustanovení „Osvobození“ bodě 1 se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a j)“.