přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CLXVI

Čl. CLXVI
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 1 se za slova „doručování (§ 19 odst. 3),“ vkládají slova „na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti17a),“.
Poznámka pod čarou č. 17a zní:
„17a) § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 7/2009 Sb.“.
2. V § 37 odst. 2 větě třetí a čtvrté se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osob“.