přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CLXIV

Čl. CLXIV
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.
2. V § 37 odst. 4 se za slova „údajů z“ vkládá slovo „agendového“.
3. V § 37 odstavec 5 zní:
„(5) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou na základě žádosti archivu podle odstavce 4 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona získávat a užívat údaje o dotčené osobě, a to
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
4. V § 37 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí:
„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 10 až 13.