přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CLXI

Čl. CLXI
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 72 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 52a zní:
„(9) Rostlinolékařské správě jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče ze základního registru obyvatel52a) referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil.
52a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 52a a 52b se označují jako poznámky pod čarou č. 52b a 52c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
2. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 72 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 72 odst. 11“.