přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.LVII

Čl. LVII
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. k) se za slova „účetní jednotkou2c),“ vkládají slova „podílový fond,“.
2. V § 2 písmeno l) zní:
„l) identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“) číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu,“.
3. V § 2 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:
„m) identifikačním číslem provozovny číselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem,“.
Dosavadní písmena m) až v) se označují jako písmena n) až w).
4. V § 4 odst. 1 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 2i zní:
„o) využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v případech stanovených zvláštním zákonem2i) je přiděluje,
2i) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.
5. V § 4 se doplňuje odstavce 4, který zní:
„(4) Český statistický úřad je správcem základního registru osob2i).“.
6. § 9a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e až 5j zní:
㤠9a
Poskytování údajů z jiných informačních systémů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému statistickému úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. druh a adresa místa pobytu,
4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
5. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel5e) o státních občanech České republiky5f) tyto údaje:
1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,
2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,
3. pohlaví a jeho změna,
4. předchozí adresy místa trvalého pobytu,
5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
8. registrované partnerství5g), datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství5h),
9. rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
10. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,
c) z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících na území České republiky5i) a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu5j), tyto údaje:
1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,
2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,
3. pohlaví a jeho změna,
4. předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich druh,
5. počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza nebo oprávnění k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
6. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,
7. registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství,
8. rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho státní občanství,
9. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
11. kategorie pobytu,
12. účel pobytu,
13. stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
5e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
5f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5g) § 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
5h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.
5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5j) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
7. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 9e zní:
„u) agendový identifikátor fyzické osoby9e).
9e) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 9e až 9k se označují jako poznámky pod čarou č. 9f až 9l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
8. V § 20 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) identifikační číslo provozovny.“.
9. Poznámka pod čarou č. 9g zní:
„9g) § 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.
10. V § 20a odst. 5 písm. a) se slovo „oblast“ nahrazuje slovy „území České republiky, území regionu soudržnosti, území vyššího územního samosprávného celku“.
11. V § 20a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která včetně poznámky pod čarou č. 9k znějí:
„t) kód stavebního objektu9k),
u) kód adresního místa9k),
v) počet obyvatel evidovaných v budově.
9k) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 9k a 9l se označují jako poznámky pod čarou č. 9l a 9m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
12. V § 20b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) agendový identifikátor fyzické osoby9e).“.
13. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.
14. § 21a včetně nadpisu zní:
㤠21a
Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů
Správa základních registrů zpřístupní Českému statistickému úřadu pro aktualizaci registru ekonomických subjektů údaje z referenčních údajů základních registrů veřejné správy, a to o ekonomickém subjektu v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 2 písm. a) až h) a u), a jde-li o údaje o provozovně, v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 4 písm. a), c) až g) a k) tohoto zákona.“.
15. § 22 se včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12d zrušuje.
16. V § 24 se slova „identifikačního čísla a“ zrušují a slova „a na změny evidovaných údajů podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „vnitřní jednotky“.
17. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
18. V § 26 odst. 2 se slova „a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 Kč“ zrušují.
19. V § 26a odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.