přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.XLVI

Čl. XLVI
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 9a odst. 2 písm. a) bodě 4 se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.
2. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
㤠15a
Poskytování a porovnávání údajů
(1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou
a) příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
h) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
i) datum, místo a okres úmrtí,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory z agendového informačního systému cizinců údaje, kterými jsou
a) příjmení a rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11 nebo v případě nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo vnitra, a to i způsobem elektronického přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenými
a) v základním registru obyvatel, a to v rozsahu:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
b) v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu:
1. příjmení, rodné příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. rodné číslo,
4. datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu na území České republiky,
5. datum úmrtí,
c) v informačním systému cizinců, a to v rozsahu:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. rodné číslo,
4. druh pobytu,
5. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,
6. datum úmrtí.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.