přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 479/2009
Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Příl.2

Příloha 2
Vymezení kontrolovaných požadavků v rámci aktů a oblastí řízení pro účely vyhodnocení zpráv o kontrole
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
A) Kontrolované požadavky platné od 1. ledna 2010
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Poř. Poř. číslo Znění požadavku Vymezení požadavku v právním Vymezení požadavku v právním číslo požadavku předpise EU předpise ČR aktu ------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
1    1       Nedošlo k poškození nebo   Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2  § 4 odst. 2 zákona
            zničení významného      písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a  č. 114/1992 Sb., ve znění
            krajinného prvku vodní tok a 4 a čl. 5 písm. a), b) a d)  pozdějších předpisů
            niva ?            směrnice Evropského 
                           parlamentu a Rady 2009/147/ES
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
1    2       Nedošlo v souvislosti    Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2  § 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve
            se zemědělským hospodařením  písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a  znění pozdějších předpisů
            k poškození nebo zničení   4 a čl. 5 písm. a), b) a d)
            dřevin rostoucích mimo les  směrnice Evropského
            v rozporu se zákonem?     parlamentu a Rady 2009/147/ES
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
1    3       Nedošlo k úmyslnému      Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2  § 5a odst. 1 písm. a), b) a d)
            usmrcování nebo k odchytu   písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a  zákona č. 114/1992 Sb., ve
            ptáků jakýmkoliv způsobem, k 4 a čl. 5 písm. a), b) a d)  znění pozdějších předpisů
            úmyslnému poškozování nebo  směrnice Evropského
            ničení jejich hnízd a vajec  parlamentu a Rady 2009/147/ES
            nebo k odstraňování hnízd, k
            úmyslnému vyrušování ptáků,
            zejména během rozmnožování a
            odchovu mláďat, pokud by šlo
            o vyrušování významné z
            hlediska cílů směrnice o
            ptácích ?
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
3     1       Bylo používání kalů      Článek 3            § 33 odst. 2 zákona
            podloženo  zpracovaným   směrnice Rady 86/278/EHS    č. 185/2001 Sb., ve znění
            Programem použití upravených                pozdějších předpisů, a § 5
            kalů na zemědělské půdě ?                  vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve
                                           znění pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
3     2       Byl dodržen zákaz použití   Článek 3            § 33 odst. 3 zákona
            kalu ?            směrnice Rady 86/278/EHS    č. 185/2001 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů, a § 2 a 3
                                           vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve
                                           znění pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
3     3       Byla dodržena dávka sušiny  Článek 3            § 1 písm. c) vyhlášky č.
            kalu na 1 ha ?        směrnice Rady 86/278/EHS    382/2001 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
3     4       Byly na zemědělské půdě    Článek 3            § 9 odst. 2 a 3 zákona č.
            použity upravené kaly     směrnice Rady 86/278/EHS    156/1998 Sb., ve znění
            splňující mezní hodnoty                   pozdějších předpisů, a § 3
            obsahu rizikových látek                   vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve
            a rizikových prvků a jejich                 znění pozdějších předpisů
            použití nemohlo vést ke
            vzniku škody na zemědělské
            půdě nebo na okolních
            pozemcích ?
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
3     5       Je soustavně a řádně vedena  Článek 3            § 9 odst. 6 zákona
            evidence o upravených kalech směrnice Rady 86/278/EHS    č. 156/1998 Sb., ve znění
            použitých na zemědělské půdě                 pozdějších předpisů
            ?
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
4     1       Byl dodržen zákaz použití   Článek 4 a 5          § 6 odst. 1 nařízení vlády č.
            dusíkatých hnojivých látek  směrnice Rady 91/676/EHS    262/2012 Sb., o stanovení
            v období zákazu hnojení ?                  zranitelných oblastí a akčním programu
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
4     2       Byly při hnojení       Článek 5            § 7 odst. 1 a příloha č. 3 k
            jednotlivých plodin dodrženy směrnice Rady 91/676/EHS    nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
            limity stanovené v příloze                  o stanovení zranitelných oblastí 
            č. 3 k nařízení vlády č.                   a akčním programu
            262/2012 Sb., o stanovení 
            zranitelných oblastí a akčním 
            programu?
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
4     3       Byl dodržen maximální limit  Článek 5            § 8 odst. 1 nařízení vlády č.
            170 kg N/ha/rok v použitých  Směrnice Rady 91/676/EHS    262/2012 Sb., o stanovení
            organických,                         zranitelných oblastí a akčním
            organominerálních                      programu
            a statkových hnojivech v
            průměru zemědělského podniku ?
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
4     4       Jsou kapacity skladovacích  Článek 4 a 5          § 9 odst. 1 nařízení vlády č.
            prostor pro statková hnojiva  směrnice Rady 91/676/EHS    262/2012 Sb., o stanovení
            dostatečné pro potřebu jejich                zranitelných oblastí a akčním 
            uskladnění?                         programu
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
4     5       Byl dodržen zákaz pěstování  Článek 4 a 5          § 11 odst. 2 nařízení vlády č.
            erozně nebezpečných plodin  směrnice Rady 91/676/EHS    262/2012 Sb., o stanovení
            (kukuřice, brambory, řepa,                  zranitelných oblastí a akčním 
            bob setý, sója, slunečnice                  programu     
            a čirok) na pozemcích se 
            sklonitostí převyšující 7°,
            jejichž jakákoliv část
            se nachází ve vzdálenosti
            menší než 25 m od útvaru
            povrchových vod?
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------            
4     6       Jsou v blízkosti povrchových Článek 4 a 5          § 12 odst. 1 písm. a) nařízení 
            vod udržovány ochranné    směrnice Rady 91/676/EHS    vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
            nehnojené pásy v šířce 3m od                 zranitelných oblastí a akčním 
            břehové čáry ?                        programu
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
4     7       Byl na zemědělských pozemcích Článek 4 a 5          § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
            dodržen zákaz používání    směrnice Rady 91/676/EHS    
            dusíkatých hnojivých látek                  
            na půdu zaplavenou, přesycenou                
            vodou, promrzlou nebo
            pokrytou sněhem?
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------  
4     8       Splňují skladovací kapacity  Články 4 a 5 směrnice     § 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona
            statkových hnojiv       Rady 91/676/EHS        č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších
            kvalitativní požadavky                    předpisů a § 9 odst. 1 nařízení vlády 
            z hlediska ochrany vod?                   č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších
                                           předpisů 
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
5     1       Nedochází k poškození     Článek 6 a 13 odst. 1 písm.  § 45b zákona
            předmětu ochrany evropsky   a) směrnice Rady 92/43/EHS   č. 114/1992 Sb., ve znění
            významné lokality ?                     pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
6     1       Je hospodářství s chovem   Článek 3 a 5          § 23 odst. 1 písm. a) zákona č.
            prasat zaregistrované     směrnice Rady 2008/71/ES    154/2000 Sb., ve znění
            v ústřední evidenci ?                    pozdějších předpisů, a § 28 a
                                           29 vyhlášky
                                           č. 136/2004 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
6     2       Je založen a veden registr  Článek 4 a 5          § 23 odst. 1 písm. b) zákona č.
            prasat v hospodářství ?    směrnice Rady 2008/71/ES    154/2000 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů, a § 52
                                           vyhlášky č. 136/2004 Sb.,
                                           ve znění pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
6     3       Jsou na kontrolovaném     Článek 5            § 22 odst. 1 zákona
            hospodářství zjištěna pouze  směrnice Rady 2008/71/ES    č. 154/2000 Sb., ve znění
            zvířata, která chovatel                   pozdějších předpisů,
            označil a identifikoval?                   a § 18 vyhlášky č. 136/2004 Sb.,
                                           ve znění pozdějších předpisů.
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
7     1       Jsou na kontrolovaném     Článek 4            § 22 odst. 1 zákona
            hospodářství zjištěna pouze  nařízení Evropského      č. 154/2000 Sb., ve znění
            zvířata, která chovatel    parlamentu a Rady (ES)     pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky
            označil a identifikoval?   č. 1760/2000          č. 136/2004 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů.  
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
7     2       Jsou na hospodářství     Článek 7 nařízení Evropského      § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb.,
            zjištěna pouze zvířata, na  parlamentu a Rady (ES)     ve znění pozdějších
            která byly vydány průvodní  č. 1760/2000          předpisů, a § 39 a příloha č. 7
            listy skotu pověřenou                    k vyhlášce č. 136/2004 Sb., ve
            osobou?                           znění pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
7     3       Je založen a veden stájový  Článek 7 nařízení Evropského  § 23 odst. 1 písm. b) zákona č.
            registr ?           parlamentu a Rady (ES)     154/2000 Sb., ve znění
                           č. 1760/2000          pozdějších předpisů, a § 34 a
                                           příloha č. 7 k vyhlášce č.
                                           136/2004 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
7     4       Jsou všechna fyzicky     Článek 4 a 7 nařízení     § 23 odst. 1 písm. c) zákona č.
            přítomná zvířata evidována  Evropského parlamentu a Rady  154/2000 Sb., ve znění
            v ústřední evidenci      (ES) č. 1760/2000       pozdějších předpisů, a § 35
            kontrolovaného hospodářství?                 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.,
                                           ve znění pozdějších
                                           předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
8     1       Jsou na kontrolovaném     Článek č. 4 nařízení Rady   § 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb.,
            hospodářství zjištěna pouze  (ES) č. 21/2004        ve znění pozdějších
            zvířata, která chovatel                   předpisů, a § 22 vyhlášky č 136/2004 Sb.,
            označil a identifikoval?                   ve znění pozdějších předpisů.
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
8     2       Je založen a veden stájový  Článek č. 5 nařízení Rady   § 23 odst. 1 písm. b) zákona č.
            registr ?           (ES) č. 21/2004        154/2000 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů, a § 34 a
                                           příloha č. 7 k vyhlášce č.
                                           136/2004 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů
------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
8     3       Nebyla na hospodářství    Článek č. 3 nařízení Rady   § 23 odst. 1 písm. c) zákona č.
            zjištěna zvířata nikdy    (ES) č. 21/2004        154/2000 Sb., ve znění
            neevidovaná v ústřední                    pozdějších předpisů, a § 35
            evidenci ?                          odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.,
                                           ve znění pozdějších
                                           předpisů
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
B) Kontrolované požadavky platné od 1.1.2011
----------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Poř. Poř. číslo Znění požadavku Vymezení požadavku v právním Vymezení požadavku v právním číslo požadavku předpise EU předpise ČR aktu ----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
9     1       Byl použitý přípravek povolen Článek 28 nařízení Evropského  § 3 odst. 1 písm. b) 
             Státní rostlinolékařskou    parlamentu a Rady č. 1107/2009  zákona č. 326/2004
             správou?                            Sb., ve znění pozdějších
                                             předpisů
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
9     2       Byl aplikovaný přípravek    Článek 55 věta první a druhá   § 49 odst. 1 zákona
             použit k ochraně plodiny    nařízení Evropského parlamentu  č. 326/2004 Sb., ve znění
             proti škodlivému organismu   a Rady č. 1107/2009       pozdějších předpisů
             v souladu s údaji, jimiž je
             označen na obalu?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
9     3       Byl aplikovaný přípravek    Článek 55 věta první a druhá   § 49 odst. 1 zákona
             použit v množství, které    nařízení Evropského parlamentu  č. 326/2004 Sb., ve znění
             nepřesáhlo nejvyšší povolenou a Rady č. 1107/2009       pozdějších předpisů
             dávku?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
9     4       Bylo při aplikaci přípravku  Článek 55 věta první a druhá   § 49 odst. 1 písm. a) zákona
             na ochranu rostlin       nařízení Evropského parlamentu  č. 326/2004 Sb., ve znění
             postupováno v souladu     a Rady č. 1107/2009       pozdějších předpisů, a
             s právními předpisy k ochraně                  § 13 odst. 1, 5, 6 a 7
             vod a bylo dodrženo omezení                   vyhlášky č. 327/2012 Sb.
             pro použití přípravku na                    
             ochranu rostlin v pásmu
             ochrany zdrojů podzemních vod
             nebo vodárenských nádrží?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
9     5       Bylo při aplikaci přípravku  Článek 55 věta první a druhá   § 49 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a § 51
             postupováno v souladu     nařízení Evropského parlamentu  zákona č. 326/2004 Sb.,
             s právními předpisy k ochraně a Rady č. 1107/2009       ve znění pozdějších předpisů, 
             včel, zvěře a vodních                      a § 3, 4, 5, 11 a 12
             organismů tak, aby nedošlo                   a § 13 odst. 1, 5, 6 a 7
             k jejich úhynu?                         vyhlášky č. 327/2004 Sb.
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
9     6       Byl přípravek aplikován tak,  Článek 55 věta první a druhá   § 49 odst. 1 písm. b) zákona
             aby nedošlo k prokazatelnému  nařízení Evropského parlamentu  č. 326/2004 Sb., ve znění
             zasažení rostlin mimo     a Rady č. 1107/2009       pozdějších předpisů
             pozemek/půdní blok, na němž
             se prováděla aplikace?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10    1       Je dodržován zákaz podávat   Článek 3 písm. a), b), d) a e)  § 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b)
             zvířatům produkujícím     směrnice Rady (ES) 96/22/ES   zákona č. 166/1999 Sb.,
             potraviny zakázané látky?                    ve     znění pozdějších předpisů,
                                             a § 3 písm. b) vyhlášky
                                             č. 291/2003 Sb., ve znění
                                             pozdějších předpisů
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10    2       Nejsou v hospodářství     Článek 4 směrnice Rady 96/22/ES § 19 odst. 3 zákona
             přechovávány ani vlastněny                   č. 166/1999 Sb., ve znění
             zakázané látky nebo                       pozdějších předpisů, § 3 písm. přípravky?                           a) a § 5 odst. 5 vyhlášky č.
                                             291/2003 Sb., ve znění
                                             pozdějších předpisů
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10    3       Jsou dodržovány ochranné    Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady  § 19 odst. 2 zákona
             lhůty v případě ošetření    96/22/ES             č. 166/1999 Sb., ve znění
             přípravkem s obsahem                      pozdějších předpisů, § 8
             zakázaných látek v souladu                   vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve
             s právními předpisy?                      znění pozdějších předpisů
             
             
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10    4       Jsou dodržována omezení    Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady  § 19 odst. 3 zákona
             v souvislosti s použitím   96/22/ES             č. 166/1999 Sb., ve znění
             zakázaných látek v souladu                   pozdějších předpisů, § 5 a 6
             s právními předpisy?                      vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve
                                             znění pozdějších předpisů
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    1       Splňuje potravina limity na  Článek 14 a článek 17 odst. 1         x
             obsah cizorodých látek a    nařízení Evropského parlamentu
             reziduí pesticidů?       a Rady (ES) č. 178/2002

----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    2       Je potravina prostá škůdců a  Článek 14 a článek 17 odst. 1         x
             bez známek mikrobiálního    nařízení Evropského parlamentu
             kažení či plísně viditelné   a Rady (ES) č. 178/2002
             pouhým okem?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    3       Je zabráněno kontaminaci    Článek 14 a článek 17 odst. 1         x
             potraviny cizorodými a jinými nařízení Evropského parlamentu
             látkami a kontaminaci     a Rady (ES) č. 178/2002
             způsobené zvířaty a škůdci?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    4       Je provozovatel        Článek 18 odst. 2 nařízení           x
             potravinářského podniku    Evropského parlamentu a Rady
             schopen identifikovat každého (ES) č. 178/2002
             dodavatele surovin a látek
             určených k přimísení do
             potravin?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    5       Je provozovatel        Článek 18 odst. 3 nařízení           x
             potravinářského podniku    Evropského parlamentu a Rady
             schopen identifikovat každého (ES) č. 178/2002
             odběratele svých produktů?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    6       Je zajištěno takové označení  Článek 18 odst. 4 nařízení           x
             nebo identifikace produktu,  Evropského parlamentu a Rady
             které zajišťuje jeho      (ES) č. 178/2002
             sledovatelnost?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    7       Pokud se provozovatel     Článek 19 odst. 1, 2 a 3            x
             potravinářského podniku    nařízení Evropského parlamentu
             dozvěděl o tom, že jím     a Rady (ES) č. 178/2002
             vyprodukovaná a dodaná
             potravina či surovina nebyla
             bezpečná, informoval o tom
             všechny své odběratele a
             příslušné dozorové orgány a
             zajistil stažení nebezpečné
             potraviny z trhu?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    8       Jsou krmiva odebírána jen   Článek 15 nařízení Evropského         x
             z provozů, které jsou     parlamentu a Rady (ES)
             registrovány?         č. 178/2002
                            
                            Článek 17 odst. 1 nařízení
                            Evropského parlamentu a Rady
                            (ES) č. 178/2002 v návaznosti
                            na článek 5 odst. 6 nařízení
                            Evropského parlamentu a Rady
                            (ES) č. 183/2005
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    9       Jsou krmiva skladována     Článek 17 odst. 1 nařízení           x
             odděleně od chemických látek, Evropského parlamentu a Rady
             odpadů a dalších nebezpečných (ES) č. 178/2002 v návaznosti
             a zakázaných látek,      na článek 5 odst. 1 a přílohu I
             medikovaných krmiv,      část A kap. I bod 4 písm. e) a
             doplňkových a jiných krmiv   článek 5 odst. 5 a přílohu III
             tak, aby bylo také při jejich bod 1, 2 nařízení Evropského
             distribuci a manipulaci    parlamentu a Rady (ES)
             zabráněno kontaminaci či    č. 183/2005
             zkrmení zvířatům, kterým není
             krmivo určeno a sklady krmiv
             jsou udržovány čisté a suché
             a v případě potřeby jsou
             přijata vhodná opatření k
             hubení škůdců?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    10       Jsou vedeny záznamy o zdroji  Článek 18 nařízení Evropského         x
             a množství krmiva a jeho    parlamentu a Rady (ES)
             spotřebě tak, aby byl     č. 178/2002
             zachován princip        
             dohledatelnosti použitého   Článek 17 odst. 1 nařízení
             krmiva?            Evropského parlamentu a Rady
                            (ES) č. 178/2002
                            v návaznosti na článek 5 odst.
                            1 a přílohu I část A kap. II
                            bod     2 písm. e) nařízení
                            Evropského parlamentu a Rady
                            (ES) č. 183/2005
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    11       Jsou vedeny záznamy o každém  Článek 17 odst. 1 nařízení           x
             použití přípravků na ochranu  Evropského parlamentu a Rady
             rostlin, biocidních produktů, (ES) č. 178/2002
             geneticky modifikovaného    v návaznosti na článek 5 odst.
             osiva a zohledňovány výsledky 1 a přílohu I část A kap. I bod
             analýz vzorků krmiv      4 písm. g), kap. II bod 2 písm.
             zaměřených na bezpečnost    a), b) nařízení Evropského
             krmiva?            parlamentu a Rady (ES)
                            č. 183/2005
                            
                            Článek 20 nařízení Evropského
                            parlamentu a Rady (ES)
                            č. 178/2002
                            
                            Článek 18 nařízení Evropského
                            parlamentu a Rady (ES)
                            č.396/2005
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    12       Nebyla dodána na jatka     Článek 14 nařízení Evropského         x
             zvířata nebo uváděny do oběhu parlamentu a Rady (ES)
             produkty pocházející ze    č. 178/2002
             zvířat, kterým byly podány
             látky skupiny A přílohy I
             směrnice Rady 96/23/ES?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    13       Nebyla dodána na jatka     Článek 14 nařízení Evropského         x
             zvířata nebo uvedeny do oběhu parlamentu a Rady (ES)
             produkty pocházející ze    č. 178/2002
             zvířat, u kterých nebyla
             dodržena ochranná lhůta
             u veterinárních léčivých
             přípravků skupiny B1 a B2
             směrnice Rady 96/23/ES nebo
             v jejichž produktech byla
             zjištěna rezidua nad
             stanovený maximální
             reziduální limit?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    14       Nebylo dodáno mléko do     Článek 14 nařízení Evropského         x
             mlékárny bez souhlasu krajské parlamentu a Rady (ES)
             veterinární správy v době,   č. 178/2002
             kdy mělo hospodářství
             pozastavený nebo odebraný
             status hospodářství úředně
             prostého brucelózy skotu nebo
             úředně prosté brucelózy ovcí
             a koz?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    15       Nebylo dodáno mléko do     Článek 14 nařízení Evropského         x
             mlékárny bez souhlasu krajské parlamentu a Rady (ES)
             veterinární správy v době,   č. 178/2002
             kdy mělo hospodářství
             pozastavený nebo odebraný
             status hospodářství úředně
             prostého tuberkulózy skotu?

----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    16       Nezařadil chovatel pro     Článek 14 a článek 17 odst. 1         x
             dodávku mléka mléko od     nařízení Evropského parlamentu
             zvířat, která ze zdravotního  a Rady (ES) č. 178/2002
             hlediska nesplňují podmínky
             pro dodávku mléka?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    17       Je s mlékem při jeho      Článek 14 a článek 17 odst. 1         x
             získávání a skladování     nařízení Evropského parlamentu
             zacházeno tak, aby se     a Rady (ES) č. 178/2002
             vyloučilo ohrožení zdravotní
             nezávadnosti nebo snížení
             jeho jakosti?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11    18       Je s vejci zacházeno tak, aby Článek 14 a článek 17 odst. 1         x
             nebyla ohrožena jejich     nařízení Evropského parlamentu
             zdravotní nezávadnost nebo   a Rady (ES) č. 178/2002
             jakost?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    1       Dodržuje provozovatel zákaz  Článek 7 odst. 1 a 2 a Příloha         x
             krmení hospodářských zvířat  IV nařízení Evropského
             živočišnými bílkovinami a   parlamentu a Rady (ES)
             krmivy tyto bílkoviny     č. 999/2001
             obsahujícími?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    2       Dodržuje provozovatel     Článek 7 odst. 1 a 2 a příloha         x
             podmínky odděleného      IV nařízení Evropského
             skladování živočišných     parlamentu a Rady (ES)
             bílkovin a krmiv tyto     č. 999/2001
             bílkoviny obsahujících?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    3       Byl nahlášen krajské      Článek 11 nařízení Evropského         x
             veterinární správě výskyt   parlamentu a Rady (ES)
             transmisivní spongiformní   č. 999/2001
             encefalopatie (dále jen
             „TSE“), a to neprodleně při
             závažném podezření nebo
             pozitivním zjištění TSE?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    4       Nebyla přemísťována zvířata  Článek 12 odst. 1 nařízení           x
             z hospodářství podezřelá z   Evropského parlamentu a Rady
             infekce TSE, která byla    (ES) č. 999/2001
             úředně omezena v pohybu do
             doby, kdy byly známy výsledky
             klinického vyšetření
             a epizootologického šetření
             provedené příslušnou krajskou
             veterinární správou?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    5       Nebylo manipulováno se     Článek 12 odst. 2 nařízení           x
             zvířaty podezřelými z infekce Evropského parlamentu a Rady
             TSE, která měla být za     (ES) č. 999/2001
             úředního dohledu usmrcena pro
             laboratorní vyšetření?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    6       Byly všechny části těla    Článek 12 odst. 3 nařízení           x
             zvířete podezřelého z infekce Evropského parlamentu a Rady
             TSE ponechány pod úředním   (ES) č. 999/2001
             dozorem do doby stanovení
             diagnózy nebo odstraněny
             v souladu s nařízením (ES)
             č. 1069/2009 ?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    7       Nebyly přemísťovány části   Článek 13 odst. 1 písm. a)           x
             těla zvířete pozitivního na  nařízení Evropského parlamentu
             TSE, které se měly neškodně  a Rady (ES) č. 999/2001
             odstranit v souladu
             s nařízením (ES) č.
             1069/2009?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    8       Nebyla přemísťována riziková  Článek 13 odst. 1 písm. c)           x
             zvířata a produkty z nich,   nařízení Evropského parlamentu
             která byla identifikována   a Rady (ES) č. 999/2001
             šetřením a měla být usmrcena
             a neškodně odstraněna
             v souladu s nařízením (ES)
             č. 1069/2009?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    9       Nebyla přemísťována zvířata  Článek 13 odst. 2 nařízení           x
             vnímavá k TSE a produkty    Evropského parlamentu a Rady
             živočišného původu, které z  (ES) č. 999/2001
             nich byly získány na
             hospodářství, na kterém bylo
             infikované zvíře přítomno;
             přemísťování bylo jenom na
             základě schválení příslušné
             krajské veterinární správy?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    10       Je uváděn na trh skot, mimo  Článek 15 nařízení Evropského         x
             pozitivního zvířete a kohorty parlamentu a Rady (ES)
             vytvořené na základě šetření, č. 999/2001
             a jejich embrya a vajíčka
             doprovázena příslušným
             veterinárním osvědčením?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12    11       Jsou uváděny na trh ovce    Článek 15 nařízení Evropského         x
             s vyhovujícím genotypem    parlamentu a Rady (ES)
             a jejich embrya a vajíčka   č. 999/2001
             doprovázena příslušným
             veterinárním osvědčením?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
13    1       Nahlásil chovatel krajské   Článek 3 směrnice Rady      § 11 odst. 1 zákona
             veterinární správě výskyt   85/511/EHS            č. 166/1999 Sb., ve znění
             slintavky a kulhavky, a to                   pozdějších předpisů
             neprodleně při závažném
             podezření nebo pozitivním
             zjištění nebo zajistil
             uvědomění krajské veterinární
             správy?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
14    1       Nahlásil chovatel krajské   Článek 3 směrnice Rady      § 11 odst. 1 zákona
             veterinární správě výskyt   92/119/EHS            č. 166/1999 Sb., ve znění
             následujících nákaz, a to                    pozdějších předpisů
             neprodleně při závažném
             podezření nebo pozitivním
             zjištění: 1. vezikulární
             stomatitida, 2. vezikulární
             choroba prasat, 3. mor skotu,
             4. mor malých přežvýkavců, 5.
             nodulární dermatitida skotu,
             6. horečka údolí Rift, 7.
             katarální horečka ovcí,
             8. neštovice ovcí a koz, 9.
             africký mor prasat, 10.
             enzootická hemoragická
             choroba jelenovitých nebo
             zajistil uvědomění krajské
             veterinární správy?
----------------------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
15    1       Nahlásil chovatel krajské   Článek 3 směrnice Rady      § 11 odst. 1 zákona
             veterinární správě výskyt   2000/75/ES            č. 166/1999 Sb., ve znění
             katarální horečky ovcí, a to                  pozdějších předpisů
             neprodleně při závažném
             podezření nebo pozitivním
             zjištění nebo zajistil
             uvědomění krajské veterinární
             správy?
----------------------- ---------------------------------------------------------------     -----------------------------------------
C) Kontrolované požadavky platné od 1.1.2013
+-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | Poř. | Poř. | Znění požadavku | Vymezení požadavku | Vymezení požadavku v | | číslo | číslo | | v právním předpise | právním předpise ČR | | aktu | požadavku | | EU | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | l | Jsou telata ve stájích | Článek 4 příloha I | § 12 odst. 4 zákona | | | | kontrolována alespoň | odst. 6 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | dvakrát denně, a telata | Rady 2008/119/ES | pozdějších předpisů a § 2 | | | | chovaná venku alespoň | | odst. 1 písm. l), vyhlášky | | | | jednou denně? | | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | | | pozdějších předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | 2 | Je dodržen zákaz uvazování | Článek 4 příloha I | § 12a odst. 1 zákona | | | | telat, s výjimkou | odst. 8 a 11 | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | skupinového ustájení po | směrnice Rady | pozdějších předpisů a | | | | dobu krmení (nejdéle 1 | 2008/119/ES | § 2 odst. 1 písm. b) a c) | | | | hodinu) a zákaz používání | | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | náhubku u telat? | | ve znění pozdějších | | | | | | předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | 3 | Odpovídají rozměry | Článek 3 odst. 1 | § 2 odst. 1 písm. f) | | | | individuálního kotce pro | směrnice Rady | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | telata stanoveným | 2008/119/ES | ve znění pozdějších | | | | požadavkům a kotce mají | | předpisů | | | | stěny s otvory, které | | | | | | umožňují vizuální a | | | | | | hmatový kontakt mezi | | | | | | telaty? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | 4 | Je zajištěno, že telata | Článek 3 odst. 1, | § 2 odst. 1 písm. g) a h) | | | | starší 8 týdnů nejsou | článek 4 příloha I | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | držena v individuálním | odst. 7 směrnice | ve znění pozdějších | | | | kotci a vyměřený prostor | Rady 2008/119/ES | předpisů | | | | pro každé tele při chovu | | | | | | ve skupinách odpovídá | | | | | | stanoveným požadavkům? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | 5 | Jsou podlahy hladké, | Článek 4 příloha I | § 12a odst. 1 zákona | | | | (nikoliv však kluzké), | odst. 10 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | vytváří pevný, rovný a | Rady 2008/119/ES | pozdějších předpisů a | | | | stabilní povrch a prostor | | § 1b odst. 4 a § 2 odst. 1 | | | | pro ustájení telat je | | písm. n) vyhlášky č. | | | | pohodlný, čistý a s řádným | | 208/2004 Sb., ve znění | | | | odtokem? | | pozdějších předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | 6 | Dostávají telata po | Článek 4 příloha I | § 2 odst. 1 písm. a) | | | | narození co nejdříve | odst. 15 směrnice | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | mlezivo, nejdéle však do 6 | Rady 2008/119/ES | ve znění pozdějších | | | | hodin? | | předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | 7 | Je zajištěno krmení, které | Článek 4 příloha I | § 2 odst. 1 písm. d) a e) | | | | obsahuje stanovené | odst. 11 a 12 | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | množství vlákniny a | směrnice Rady | ve znění pozdějších | | | | železa, nejméně dvakrát | 2008/119/ES | předpisů | | | | denně a všechna telata ve | | | | | | skupině mají přístup ke | | | | | | krmivu? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 16 | 8 | Mají telata starší 2 týdnů | Článek 4 příloha I | § 12b písm. b) zákona | | | | přístup k dostatečnému | odst. 13 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | množství napájecí vody, | Rady 2008/119/ES | pozdějších předpisů | | | | případně jiných nápojů? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 1 | Jsou prasata agresivní, | Článek 3 odst. 8 | § 3 odst. 5 vyhlášky | | | | napadená, poraněná nebo | směrnice Rady | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | nemocná ustájena dočasně v | 2008/120/ES | pozdějších předpisů | | | | samostatných kotcích, kde | | | | | | se mohou snadno otočit? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 2 | Odpovídá využitelná volná | Článek 3 odst. 1 a | § lb odst. 4, § 3 odst. 2 | | | | podlahová plocha pro | 2 směrnice Rady | a 3 a § 3 odst. 4 písm. c) | | | | každou skupinu prasat a | 2008/120/ES | a d) vyhlášky č. 208/2004 | | | | roštové podlahy stanoveným | | Sb., ve znění pozdějších | | | | požadavkům? | | předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 3 | Je prasatům zajištěn | Článek 3 odst. 5 a | § 3 odst. 9, odst. 15 | | | | trvalý přístup k | článek 4 příloha I | písm. d) vyhlášky | | | | materiálu, který jim | odst. 4 směrnice | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | umožňuje etologické | Rady 2008/120/ES | pozdějších předpisů | | | | aktivity? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 4 | Dostávají prasata alespoň | Článek 3 odst. 6 a | §3 odst. 10 a 11 a § 3 | | | | jedenkrát denně krmivo a | 7 a článek 4 | odst. 15 písm. e) a f) | | | | mají stálý přístup k | příloha I odst. 6 | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | napájecí vodě a zaprahlé | a 7 směrnice Rady | ve znění pozdějších | | | | prasnice a prasničky | 2008/120/ES | předpisů | | | | dostatečné množství | | | | | | vlákniny? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 5 | Nepoužívá se vazné | Článek 3 odst. 3 | § 3 odst. 15 písm. a) | | | | ustájení prasnic nebo | směrnice Rady | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | prasniček nebo postroje | 2008/120/ES | ve znění pozdějších | | | | pro jejich uvazování? | | předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 6 | Jsou prasnice a prasničky | Článek 3 odst. 4 | § 3 odst. 15 písm. b) a c) | | | | ustájeny v období 4 týdny | směrnice Rady | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | po zapuštění až do doby 1 | 2008/120/ES | ve znění pozdějších | | | | týden před porodem ve | | předpisů | | | | skupinách a kotec, ve | | | | | | kterém je skupina chována, | | | | | | odpovídá stanoveným | | | | | | požadavkům? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 7 | Jsou prasata chována v | Článek 4 příloha I | § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky | | | | prostředí, kde hladina | odst. 1 a 2 | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | hluku a intenzita světla | směrnice Rady | pozdějších předpisů | | | | odpovídá stanoveným | 2008/120/ES | | | | | požadavkům? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 8 | Jsou podlahy hladké, | Článek 4 příloha I | § 3 odst. 4 písm. a) | | | | (nikoliv však kluzké), aby | odst. 5 směrnice | vyhlášky č. 208/2004 Sb., | | | | se předešlo poranění | Rady 2008/120/ES | ve znění pozdějších | | | | prasat? | | předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 9 | Zajišťuje ustájení pro | Článek 4 příloha I | § 3 odst. 8 vyhlášky | | | | prasata fyzicky a tepelně | odst. 3 směrnice | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | pohodlný a čistý prostor, | Rady 2008/120/ES | pozdějších předpisů | | | | vybavený odtokem, tak aby | | | | | | prasata mohla uléhat, | | | | | | vstávat a odpočívat a | | | | | | vidět na ostatní prasata? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 17 | 10 | Jsou všechny zákroky a | Článek 4 příloha I | § 3 odst. 12 vyhlášky | | | | postupy prováděné pro jiné | odst. 8 směrnice | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | než terapeutické a | Rady 2008/120/ES | pozdějších předpisů | | | | diagnostické účely nebo | | | | | | pro identifikaci prasat | | | | | | prováděny v souladu se | | | | | | stanovenými požadavky? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 1 | Je zajištěn dostatečný | Článek 4 příloha | § 5 odst. 2 písm. c) | | | | počet odborně způsobilých | odst. 1 směrnice | zákona č. 166/1999 Sb., | | | | zaměstnanců k péči o | Rady 98/58/ES | ve znění pozdějších | | | | zvířata? | | předpisů a § 12 odst. 2 | | | | | | zákona č. 246/1992 Sb., | | | | | | ve znění pozdějších | | | | | | předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 2 | Je prováděna kontrola | Článek 4 příloha | § 11 odst. 1 zákona | | | | hospodářských zvířat v | odst. 2 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | chovech nejméně jedenkrát | Rady 98/58/ES | pozdějších předpisů | | | | denně? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 3 | Jsou zvířata, včetně | Článek 4 příloha | § 11 odst. 2 a § 12 odst. | | | | telat, s příznaky | odst. 4 až 6 | 4 zákona č. 246/1992 Sb., | | | | onemocnění nebo zranění | směrnice Rady | ve znění pozdějších | | | | bezodkladně ošetřena, vede | 98/58/ES a článek | předpisů | | | | chovatel záznamy o těchto | 4 příloha I odst. | | | | | lékařských ošetřeních a o | 6 směrnice Rady | | | | | počtu uhynulých zvířat? | 2008/119/ES | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 4 | Není omezena volnost | Článek 4 příloha | § 12a odst. 1 zákona | | | | pohybu zvířat s ohledem na | odst. 7 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | jeho druh, které by vedlo | Rady 98/58/ES | pozdějších předpisů a | | | | k jeho poškození? | | § lc písm. f) vyhlášky | | | | | | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | | | pozdějších předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 5 | Nepoužívají se způsoby | Článek 4 příloha | § 5 odst. 1 písm. e) | | | | chovu, které by měly za | odst. 18 až 21 | zákona č. 166/1999 Sb., | | | | následek poškození zdraví | směrnice Rady | ve znění pozdějších | | | | zvířat, a nejsou podávány | 98/58/ES | předpisů, § 12a odst. 1 | | | | léčivé přípravky a další | | a 2 zákona | | | | látky v rozporu s právními | | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | předpisy a pravidly pro | | pozdějších předpisů a | | | | jejich používání a nejsou | | § 2 odst. 1 písm. c), | | | | prováděny úpravy vzhledu | | § 3 odst. 15 písm. a), | | | | zvířat v rozporu s | | § 9 odst. 3 vyhlášky | | | | platnými předpisy? | | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | | | pozdějších předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 6 | Umožňují stavby a ustájení | Článek 4 příloha | § lb odst. 1 vyhlášky | | | | pro zvířata, včetně telat, | odst. 10 směrnice | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | dodržení mikroklimatických | Rady 98/58/ES a | pozdějších předpisů a | | | | podmínek? | článek 4 příloha I | § 34 odst. 2 písm. a) a b) | | | | | odst. 2 a 3 | vyhlášky č. 268/2009 Sb. | | | | | směrnice Rady | ve znění pozdějších | | | | | 2008/119/ES | předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 7 | Je ve stájích zajištěno | Článek 4 příloha | § 9 odst. 1 písm. c) a | | | | přirozené nebo umělé | odst. 11 směrnice | § 11 odst. 1 zákona č. | | | | osvětlení tak, aby | Rady 98/58/ES a | 246/1992 Sb., ve znění | | | | zvířata, včetně telat, | článek 4 příloha | | pozdějších předpisů a § 2 | | | | nebyla držena ve tmě? | odst. 5 směrnice | odst. 1 písm. i) vyhlášky | | | | | Rady 2008/119/ES | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | | | pozdějších předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 8 | Je materiál použitý k | Článek 4 příloha | § lb odst. 6 a § 2 odst. 1 | | | | ustájení zvířat, včetně | odst. 8 a 9 | písm. m) vyhlášky | | | | telat, snadno čistitelný a | směrnice Rady | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | dezinfikovatelný a nemá | 98/58/ES a článek | pozdějších předpisů | | | | ostré okraje a výčnělky, o | 4 příloha I odst. | | | | | které by se zvířata mohla | 1 směrnice Rady | | | | | poranit? | 2008/119/ES | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 9 | Je poskytována | Článek 4 příloha | § 12a odst. 4 zákona | | | | hospodářským zvířatům, | odst. 12 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | která nejsou chována v | Rady 98/58/ES | pozdějších předpisů | | | | budovách, přiměřená | | | | | | ochrana podle potřeby před | | | | | | nepříznivými | | | | | | povětrnostními podmínkami, | | | | | | predátory a riziky | | | | | | ohrožujícími jejich | | | | | | zdraví? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 10 | Jsou jedenkrát denně | Článek 4 příloha | § 12a odst. 3 zákona | | | | kontrolována veškerá | odst. 13 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | dispoziční, technická a | Rady 98/58/ES a | pozdějších předpisů a | | | | provozní řešení stájí pro | článek 4 příloha I | § lb odst. 2 vyhlášky | | | | zvířata, včetně telat, v | odst. 4 směrnice | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | případě nuceného větrání i | Rady 2008/119/ES | pozdějších předpisů | | | | větrací a poplašný systém | | | | | | a dále je zabezpečeno | | | | | | odstranění případné závady | | | | | | nebo zajištěno zdraví a | | | | | | dobré životní podmínky | | | | | | zvířat do doby odstranění | | | | | | závady? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 11 | Dostávají zvířata v | Článek 4 příloha | § 12b písm. a) ab) zákona | | | | intervalech odpovídajících | odst. 14 až 16 | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | jejich fyziologickým | směrnice Rady | pozdějších předpisů | | | | potřebám dostatečné | 98/58/ES | | | | | množství nezávadné potravy | | | | | | a napájecí vody? | | | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+ | 18 | 12 | Je u napájecích a krmných | Článek 4 příloha | § 12b písm. c) zákona | | | | systémů pro zvířata, | odst. 17 směrnice | č. 246/1992 Sb., ve znění | | | | včetně telat, zajištěno | Rady 98/58/ES a | pozdějších předpisů a § lb | | | | omezení znečištění vody a | článek 4 příloha I | odst. 2 písm. d) a § 2 | | | | krmiv? | odst. 9 a 14 | odst. 1 písm. m) vyhlášky | | | | | směrnice Rady | č. 208/2004 Sb., ve znění | | | | | 2008/119/ES | pozdějších předpisů | +-------+-----------+----------------------------+--------------------+----------------------------+