přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 479/2009
Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Příl.1

Příloha 1
Vymezení aktů a oblastí řízení pro účely vyhodnocení zpráv o kontrole

------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
A) Oblasti kontrolované od 1. ledna 2010
------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- Poř. Název oblasti Název aktu číslo ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
1      Životní prostředí    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
                   2009 o ochraně volně žijících ptáků
                   -------------------------------------------------------------------
3                   Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně
                   životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren
                   odpadních vod v zemědělství
                   -------------------------------------------------------------------
4                   Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod
                   před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
                   -------------------------------------------------------------------
5                   Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně
                   přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
                   rostlin
                   -------------------------------------------------------------------
5a                  Minimální požadavky pro použití hnojiv dle čl. 23 nařízení Komise
                   1975/2006 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
                   (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a
                   podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
6   Veřejné zdraví, zdraví zvířat Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci
       a zdraví rostlin     a evidování prasat
                   -------------------------------------------------------------------
7                   Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1760/2000 ze dne 17.
                   července 2000, o systému identifikace a evidence skotu, označování
                   hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady
                   (ES) č. 820/97
                   -------------------------------------------------------------------
8                   Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení
                   systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES)
                   č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS
                   -------------------------------------------------------------------
8a                  Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin dle
                   čl. 23 nařízení Komise 1975/2006 kterým se stanoví prováděcí
                   pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění
                   kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na
                   podporu rozvoje venkova
------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
B) Oblasti kontrolované od 1. ledna 2011
------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- Poř. Název oblasti Název aktu číslo ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
9   Veřejné zdraví, zdraví zvířat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění
       a zdraví rostlin     2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic
                   Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
                   -------------------------------------------------------------------
10                  Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání
                   některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta -
                   sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS,
                   88/146/EHS a 88/299/EHS
                   -------------------------------------------------------------------
11                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28.
                   ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
                   potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost
                   potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
                   -------------------------------------------------------------------
12                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 999/2001 ze dne 22.
                   května o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci
                   některých přenosných spongiformních encefalopatií
                   -------------------------------------------------------------------
13                  Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29.září o opatřeních společenství
                   pro dohled nad slintavkou a kulhavkou a o zrušení směrnice
                   85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a o změně směrnice
                   92/46/EHS
                   -------------------------------------------------------------------
14                  Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se
                   zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz
                   a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat
                   -------------------------------------------------------------------
15                  Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu, kterou se stanoví
                   zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální
                   horečky ovcí
------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
C) Oblasti kontrolované od 1. ledna 2013
------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
16  Dobré životní podmínky zvířat  Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se
                   stanoví minimální požadavky pro ochranu telat
                   -------------------------------------------------------------------
17                  Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se
                   stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat
                   -------------------------------------------------------------------
18                  Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat
                   chovaných pro hospodářské účely
------------------------------------ --------------------------------------------------------------------