přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 479/2009
Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor § 2

§ 2
Postup vyhodnocení zpráv o kontrole
(1) Fond nejprve vyhodnotí zprávy o kontrole4) za každý akt7) v oblastech řízení5), popřípadě každý standard v oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav6) postupem stanoveným v odstavci 3.
(2) Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle odstavce 1, vypočte souhrnné procentické snížení dotace postupem stanoveným v § 3 odst. 1 a 2 za každou oblast řízení a za oblast dobrý zemědělský a environmentální stav.
(3) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle předpisu Evropské unie za účelem stanovení celkové míry porušení za každý akt v oblastech řízení. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušného aktu, popřípadě standardu v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav. Je-li v rámci aktu v příslušné oblasti řízení, popřípadě v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, popřípadě standardu za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za akt, popřípadě standard zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.
(4) Seznam kontrolovaných
a) aktů pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) požadavků8) pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
c) standardů10) pro oblast dobrý zemědělský a environmentální stav je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
4) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
5) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v platném znění.
6) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v platném znění.
7) Čl. 2 odst. 33 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
8) Čl. 2 odst. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
10) Čl. 2 odst. 34 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
11) Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.