přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 100/2001
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Příl.7

Příl.7
Náležitosti oznámení koncepce
         

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
  1. Název organizace
  2. IČ, bylo-li přiděleno
  3. Sídlo (bydliště)
  4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
 
B. ÚDAJE O KONCEPCI
  1. Název
  2. Obsahové zaměření (osnova)
  3. Charakter
  4. Zdůvodnění potřeby pořízení
  5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
  6. Hlavní cíle
  7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, 
    velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod.
  8. Přehled uvažovaných variant řešení
  9. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
  10. Předpokládaný termín dokončení
  11. Návrhové období
  12. Způsob schvalování
 
C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
  1. Vymezení dotčeného území
  2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
  3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
  4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
  1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
  2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
  3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
  4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

Datum zpracování oznámení koncepce
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce
Podpis oprávněného zástupce předkladatele