přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 100/2001
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Příl.6

Příl.6
Náležitosti stanoviska
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:
I.
POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
4. Umístění záměru
5. Obchodní firma oznamovatele
6. IČ oznamovatele
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí
II.
ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: