přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 100/2001
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Příl.3a

Příl. 3a
Oznámení podlimitního záměru

------------------------------------------ --------------------------------------         
I. Údaje o oznamovateli
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Obchodní firma/Jméno
2. IČO
3. Sídlo/Adresa
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon 
  oprávněného zástupce oznamovatele
------------------------------------------ --------------------------------------
II. Název záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
III. Údaje o záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Umístění záměru (obec, k.ú.)    
2. Charakter záměru, stručný popis technického   
  a technologického řešení záměru, včetně
  parametrů (např. zastavěná plocha,
  kapacita výroby, počet dobytčích jednotek)
3. Druh navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 
4. Výčet staveb, zařízení, činností a technologii v území      
  dotčeném záměrem (realizovaných, povolených, připravovaných,
  uvažovaných)
5. Přehled nejvýznamnějších environmentálních        
  charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ, 
  VKP apod.)
------------------------------------------ --------------------------------------
IV. Údaje o vstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
I. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa) 
2. Odběr a spotřeba vody        
3. Surovinové zdroje          
4. Energetické zdroje         
------------------------------------------ --------------------------------------
V. Údaje o výstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Množství a druh emisí do ovzduší  
2. Množství odpadních vod, míra    
  jejich znečištění
3. Kategorizace a množství odpadů   
4. Zdroje hluku            
5. Rizika havárií           
------------------------------------------ --------------------------------------
VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné
posoudit, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
 

------------------------------------------ --------------------------------------

Přílohy:

Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
 

Datum zpracování oznámení:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Podpis zpracovatele:

Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce):
------------------------------------------ --------------------------------------