přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 100/2001
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Příl.1

Příl.1
 
I-----I-------------------------------------I-------------------------I-------------------------I
I   I Záměr:               I  Kategorie I (podléhá I   Kategorie II    I
I   I                   I   posuzování vždy)  I  (zjišťovací řízení)  I
I   I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I   I Příslušný úřad           I  MŽP   I   KÚ   I  MŽP   I   KÚ   I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 1 I Rafinerie ropy nebo primární    I   X   I      I      I      I
I   I zpracování ropných produktů.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 2 I Zařízení ke zplyňování a      I 500 t/den I      I 50 t/den I      I
I   I zkapalňování uhlí a bituminové   I      I      I      I      I
I   I horniny s kapacitou od stanoveného I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 3 I Tepelné nebo chemické zpracování  I   X   I      I      I      I
I   I uhlí, popřípadě bituminových    I      I      I      I      I
I   I hornin, včetně výroby uhlíku    I      I      I      I      I
I   I vysokoteplotní karbonizací uhlí   I      I      I      I      I
I   I nebo elektrografitu vypalováním   I      I      I      I      I
I   I nebo grafitizací.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 4 I Zařízení ke spalování paliv s    I  300 MW  I      I  50 MW  I      I
I   I tepelným výkonem od stanoveného   I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 5 I Průmyslová zařízení k výrobě    I      I      I      I  50 MW  I
I   I elektrické energie, páry a teplé  I      I      I      I      I
I   I vody o výkonu od stanoveného    I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 6 I Vodní elektrárny s celkovým     I      I      I      I  10 MW  I
I   I instalovaným elektrickým výkonem od I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 7 I Větrné elektrárny s výškou stožáru I      I      I      I  50 m  I
I   I od stanoveného limitu.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 8 I Jaderné elektrárny a jiné jaderné  I   X   I      I      I      I
I   I reaktory včetně demontáže nebo   I      I      I      I      I
I   I konečného uzavření těchto      I      I      I      I      I
I   I elektráren nebo reaktorů s výjimkou I      I      I      I      I
I   I výzkumných zařízení pro výrobu a      I      I      I      I      I
I   I přeměnu štěpných a množivých látek, I      I      I      I      I
I   I jejichž maximální výkon nepřesahuje I      I      I      I      I
I   I 1 kW nepřetržitého tepelného    I      I      I      I      I
I   I výkonu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 9 I Zařízení na přepracování vyhořelého I   X   I      I      I      I
I   I jaderného paliva.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 10 I Zařízení na obohacování nebo výrobu I   X   I      I      I      I
I   I jaderného paliva.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 11 I Zařízení určená pro zpracování   I   X   I      I      I      I
I   I vyhořelého nebo ozářeného jaderného I      I      I      I      I
I   I paliva nebo vysoce aktivních    I      I      I      I      I
I   I radioaktivních odpadů.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 12 I Zařízení určená pro         I   X   I      I      I      I
I   I a) konečné uložení vyhořelého nebo I      I      I      I      I
I   I ozářeného jaderného paliva a    I      I      I      I      I
I   I radioaktivních odpadů,       I      I      I      I      I
I   I b) konečné zneškodnění vyhořelého  I      I      I      I      I
I   I nebo ozářeného jaderného paliva   I      I      I      I      I
I   I a radioaktivních odpadů nebo    I      I      I      I      I
I   I c) dlouhodobé skladování vyhořelého I      I      I      I      I
I   I nebo ozářeného jaderného paliva a  I      I      I      I      I
I   I radioaktivních odpadů na jiném   I      I      I      I      I
I   I místě, než na kterém jsou      I      I      I      I      I
I   I vyprodukovány, plánované na více  I      I      I      I      I
I   I než 10 let.             I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 13 I Zařízení ke zpracování a skladování I      I      I   X   I      I
I   I radioaktivního odpadu; vrty pro   I      I      I      I      I
I   I ukládání jaderného odpadu.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 14 I Hlubinné geotermální vrty a     I      I      I      I  200 m  I
I   I hloubkové vrty pro zásobování vodou I      I      I      I      I
I   I u vodovodů s hloubkou od      I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 15 I Hlubinné vrty neuvedené v      I      I      I      I   X   I
I   I předchozím bodě s výjimkou vrtů pro I      I      I      I      I
I   I výzkum stability půdy a s výjimkou I      I      I      I      I
I   I vrtů, jejichž realizací nemůže   I      I      I      I      I
I   I dojít k propojení hydrogeologických I      I      I      I      I
I   I horizontů či výraznému ovlivnění  I      I      I      I      I
I   I hydrogeologických poměrů v území.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 16 I Integrovaná zařízení pro primární  I   X   I      I      I      I
I   I tavbu litiny a oceli.        I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 17 I Zařízení k výrobě surového železa  I      I      I   X   I      I
I   I nebo oceli (primární nebo      I      I      I      I      I
I   I sekundární tavení), včetně     I      I      I      I      I
I   I kontinuálního lití.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 18 I Zařízení na zpracování železných  I      I      I      I   X   I
I   I kovů: slévárny, válcovny za tepla, I      I      I      I      I
I   I kovárny a zařízení k nanášení    I      I      I      I      I
I   I ochranných povlaků z roztavených  I      I      I      I      I
I   I kovů.                I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 19 I Zařízení na výrobu neželezných   I   X   I      I      I      I
I   I surových kovů z rudy, koncentrátů  I      I      I      I      I
I   I nebo druhotných surovin       I      I      I      I      I
I   I metalurgickými, chemickými nebo   I      I      I      I      I
I   I elektrolytickými postupy.      I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 20 I Zařízení na tavení, včetně slévání I      I      I      I   X   I
I   I slitin, neželezných kovů (kromě   I      I      I      I      I
I   I vzácných kovů), včetně       I      I      I      I      I
I   I přetavovaných produktů a provoz   I      I      I      I      I
I   I sléváren neželezných kovů.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 21 I Pražení nebo slinování kovové rudy I      I      I      I   X   I
I   I včetně sulfidické rudy.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 22 I Zařízení pro povrchovou úpravu kovů I      I      I      I  15 m
3
I I I nebo plastických hmot s použitím I I I I I I I elektrolytických nebo chemických I I I I I I I postupů s objemem lázní od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 23 I Zařízení pro povrchovou úpravu I I I I 75 kg/h I I I látek, předmětů nebo výrobků, I I I I 100 t/rok I I I používající organická rozpouštědla I I I I I I I při spotřebě organických I I I I I I I rozpouštědel stejné nebo vyšší než I I I I I I I alespoň jeden ze stanovených I I I I I I I limitů. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 24 I Tváření výbuchem. I I I I X I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 25 I Zařízení k získávání azbestu. I X I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 26 I Zařízení ke zpracování a přeměně I 20 tis. I I I I I I azbestu a výrobků obsahujících I t/rok I I I I I I azbest pro azbestocementové výrobky I I I I I I I s produkcí konečných výrobků od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 27 I Zařízení ke zpracování a přeměně I 50 t/rok I I I I I I azbestu a výrobků obsahujících I I I I I I I azbest pro třecí materiály s I I I I I I I produkcí konečných výrobků od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 28 I Zařízení ke zpracování a přeměně I 200 t/rok I I I I I I azbestu a výrobků obsahujících I I I I I I I azbest pro další používání azbestu I I I I I I I se spotřebou vstupní suroviny od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 29 I Zařízení na výrobu azbestu a I I I X I I I I produktů obsahujících azbest. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 30 I Integrovaná zařízení k průmyslové I X I I I I I I výrobě základních organických a I I I I I I I anorganických chemických látek a I I I I I I I směsí chemickou přeměnou (například I I I I I I I uhlovodíky, kyseliny, zásady, I I I I I I I oxidy, soli, chlór, amoniak). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 31 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě základních přípravků na I I I I I I I ochranu rostlin a biocidů chemickou I I I I I I I přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 32 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě fosforečných, dusíkatých a I I I I I I I draselných hnojiv chemickou I I I I I I I přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 33 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě základních farmaceutických I I I I I I I produktů biologickou nebo chemickou I I I I I I I cestou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 34 I Výroba chemických látek a směsí a I I I I 200 t/rok I I I zpracování meziproduktů od I I I I I I I stanoveného limitu (například I I I I I I I pesticidy a farmaceutické produkty, I I I I I I I nátěrové hmoty a peroxidy). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 35 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě výbušin chemickou přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 36 I Zařízení k delaboraci nebo ničení I I I I X I I I výbušin, munice, střeliva a I I I I I I I pyrotechnických předmětů chemickou I I I I I I I přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 37 I Zařízení na výrobu cementu, vápna I I I I 15 tis. I I I nebo zpracování magnezitu od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 38 I Zařízení na výrobu skla a skelných I I I I 7 tis. I I I vláken s kapacitou tavení od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 39 I Zařízení k tavení minerálních látek I I I I 7 tis. I I I nebo výrobě minerálních vláken s I I I I t/rok I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 40 I Zařízení k výrobě umělých I I I I 7 tis. I I I minerálních vláken s kapacitou od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 41 I Zařízení na výrobu keramických I I I I 25 tis. I I I produktů vypalováním, zejména I I I I t/rok I I I střešních tašek, cihel, I I I I I I I žáruvzdorných cihel, dlaždic, I I I I I I I kameniny nebo porcelánu s kapacitou I I I I I I I od stanoveného limitu; výroba I I I I I I I ostatních stavebních hmot a výrobků I I I I I I I s kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 42 I Výroba nebo zpracování polymerů, I I I 1 tis. I I I I elastomerů, syntetických kaučuků I I I t/rok I I I I nebo výrobků na bázi elastomerů s I I I I I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 43 I Letiště se vzletovou a přistávací I 2,1 km I I I X I I I dráhou s délkou od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 44 I Celostátní železniční dráhy. I X I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 45 I Železniční a intermodální zařízení, I I I I 2 km I I I překladiště a železniční dráhy s I I I I I I I délkou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 46 I Tramvajové, trolejbusové, nadzemní I I I I 1 km I I I a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo I I I I I I I podobné dráhy zvláštního typu I I I I I I I sloužící výhradně nebo zvláště k I I I I I I I přepravě lidí. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 47 I Dálnice I. a II. třídy. I X I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 48 I Silnice nebo místní komunikace o I 10 km I I I 2 km I I I čtyřech a více jízdních pruzích, I I I I I I I včetně rozšíření nebo rekonstrukce I I I I I I I stávajících silnic nebo místních I I I I I I I komunikací o dvou nebo méně I I I I I I I jízdních pruzích na silnice nebo I I I I I I I místní komunikace o čtyřech a více I I I I I I I jízdních pruzích, o souvislé délce I I I I I I I od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 49 I Silnice všech tříd a místní I I I I a) 2 km I I I komunikace I. a II. třídy o méně I I I I b) 1 000 I I I než čtyřech jízdních pruzích od I I I I voz/24 hod I I I stanovené délky (a); ostatní I I I I I I I pozemní komunikace od stanovené I I I I I I I délky (a) a od stanovené návrhové I I I I I I I intenzity dopravy předpokládané pro I I I I I I I novostavby a ročního průměru I I I I I I I denních intenzit pro stávající I I I I I I I stavby (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 50 I Vodní cesty, přístavy, přístaviště I 1 350 t I I I I I I a překladiště pro plavidla s I I I I I I I výtlakem od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 51 I Přístavy, přístaviště a překladiště I I I I 200 t I I I pro plavidla s výtlakem od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 52 I Vodní cesty a úpravy toků sloužící I I I I X I I I k jejich splavnění; úpravy toků I I I I I I I sloužící k ochraně proti povodním, I I I I I I I pokud významně mění charakter toku I I I I I I I nebo ráz krajiny. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 53 I Zařízení k odstraňování nebo I X I I I I I I využívání nebezpečných odpadů I I I I I I I spalováním, fyzikálně-chemickou I I I I I I I úpravou nebo skládkováním. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 54 I Zařízení k odstraňování nebo I 100 t/den I I I I I I využívání ostatních odpadů I I I I I I I spalováním nebo fyzikálně-chemickou I I I I I I I úpravou s kapacitou od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 55 I Zařízení k odstraňování nebo I I I I 250 t/rok I I I využívání nebezpečných odpadů s I I I I I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 56 I Zařízení k odstraňování nebo I I I I 2 500 I I I využívání ostatních odpadů s I I I I t/rok I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 57 I Odkaliště. I I I I X I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 58 I Zařízení k odstraňování nebo I I I I X I I I zpracování vedlejších produktů I I I I I I I živočišného původu a odpadů I I I I I I I živočišného původu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 59 I Odběr nebo umělé doplňování I I 10 mil. I I 250 tis. I I I podzemních vod s objemem čerpané I I m
3
/rok I I m
3
/rok I I I vody od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 60 I Odběr vody a převod vody mezi I I 100 mil. I I I I I povodími řek s objemem odebrané I I m
3
/rok I I I I I nebo převedené vody od stanoveného I I I I I I I limitu (vyjma převodu pitné vody I I I I I I I vedené potrubím), pokud cílem I I I I I I I tohoto převodu je zabránit I I I I I I I případnému nedostatku vody. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 61 I Převod vody mezi povodími řek, I I 5 % I I I I I vyjma převodu pitné vody vedené I I I I I I I potrubím, pokud dlouhodobý průměrný I I I I I I I průtok v povodí, odkud se voda I I I I I I I převádí, přesahuje 2 000 mil. m
3
za I I I I I I I rok a objem převedené vody dosahuje I I I I I I I nebo přesahuje stanovenou část I I I I I I I dlouhodobého průměrného průtoku v I I I I I I I místě, odkud se voda převádí. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 62 I Odběr vody a převod vody mezi I I I I a) 5 mil. I I I povodími řek s objemem odebrané I I I I m
3
/rok I I I nebo převedené vody od stanoveného I I I I b) 50 % I I I limitu (a), nebo pokud objem I I I I I I I odebrané nebo převedené vody I I I I I I I dosahuje nebo přesahuje stanovenou I I I I I I I část (b) Q
355
povodí, odkud se voda I I I I I I I odebírá nebo převádí. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 63 I Čistírny městských odpadních vod od I I 150 tis. I I 10 tis. EO I I I stanoveného limitu. I I EO I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 64 I Ostatní čistírny odpadních vod, ze I I I I a) 20 tis. I I I kterých jsou vypouštěny odpadní I I I I m
3
/rok I I I vody, u nichž lze mít důvodně za I I I I b) 600 I I I to, že s ohledem na charakter I I I I tis. I I I výroby, při které odpadní vody I I I I m
3
/rok I I I vznikají, mohou obsahovat alespoň 1 I I I I I I I zvlášť nebezpečnou látku16) nebo I I I I I I I alespoň 1 prioritní nebezpečnou I I I I I I I látku17), s objemem vypouštěných I I I I I I I odpadních vod od stanoveného limitu I I I I I I I (a) a ostatní čistírny odpadních I I I I I I I vod s objemem vypouštěných I I I I I I I odpadních vod od stanoveného limitu I I I I I I I (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 65 I Vodní nádrže a jiná zařízení určená I 10 mil. m
3
I I I 100 tis. I I I k akumulaci vody nebo k dlouhodobé I I I I m
3
I I I retenci vody, pokud objem I I I I I I I akumulované vody dosahuje nebo I I I I I I I přesahuje stanovený limit. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 66 I Potrubí k přepravě plynu, ropy a I 40 km I I I I I I chemických látek a směsí o vnitřním I I I I I I I průměru nad 800 mm a o délce od I I I I I I I stanoveného limitu. Produktovody k I I I I I I I přepravě toků oxidu uhličitého za I I I I I I I účelem jeho ukládání do přírodních I I I I I I I horninových struktur, včetně I I I I I I I připojených kompresních stanic, o I I I I I I I vnitřním průměru nad 800 mm a o I I I I I I I délce od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 67 I Potrubí k přepravě plynu, ropy, I I I I 8 km I I I páry, chemických látek a směsí a I I I I I I I vody o vnitřním průměru od 300 mm a I I I I I I I o délce od stanoveného limitu. I I I I I I I Produktovody k přepravě toků oxidu I I I I I I I uhličitého za účelem jeho ukládání I I I I I I I do přírodních horninových struktur I I I I I I I o vnitřním průměru od 300 mm a o I I I I I I I délce od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 68 I Zařízení k chovu drůbeže nebo I I a) 85 tis. I I I I I prasat s prostorem pro více než I I ks I I I I I stanovený počet: I I b) 60 tis. I I I I I a) kusů kuřat, I I ks I I I I I b) kusů slepic; I I c) 3 tis. I I I I I c) kusů prasat na porážku nad 30 kg I I ks I I I I I nebo I I d) 900 ks I I I I I d) kusů prasnic. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 69 I Zařízení k chovu hospodářských I I I I 50 DJ I I I zvířat s kapacitou od stanoveného I I I I I I I počtu dobytčích jednotek. (1 I I I I I I I dobytčí jednotka = 500 kg živé I I I I I I I hmotnosti). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 70 I Rybníky určené k chovu ryb s I I I I a) 100 000 I I I obsádkou při zarybnění od I I I I ks/ha I I I stanoveného limitu počtu váčkových I I I I b) 3000 I I I plůdků hlavní ryby - stáří K0 (a), I I I I ks/ha I I I počtu plůdků hlavní ryby - stáří K1 I I I I c) 1000 I I I (b) a počtů násady hlavní ryby - I I I I ks/ha I I I stáří K2 (c). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 71 I Průmyslové závody na výrobu I I X I I I I I buničiny ze dřeva nebo podobných I I I I I I I vláknitých materiálů. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 72 I Průmyslové závody na výrobu papíru I I 200 t/den I I 10 t/den I I I a lepenek od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 73 I Předúprava (například praní, I I I I 10 t/den I I I bělení, mercerace) nebo barvení I I I I I I I textilních vláken či textilií při I I I I I I I kapacitě zpracování od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 74 I Vydělávání kůže a kožešin při I I I I 12 t/den I I I zpracovatelské kapacitě od I I I I I I I stanoveného množství hotových I I I I I I I výrobků. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 75 I Zařízení na výrobu a zpracování I I I I X I I I celulózy. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 76 I Výroba dřevovláknitých, I I I I 200 m
3
/den I I I dřevotřískových, pilinových desek I I I I I I I nebo překližek a dýh od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 77 I Těžba ropy v množství od I a) 500 I I a) 50 I I I I stanoveného limitu (a) a zemního I t/den I I t/den I I I I plynu v množství od stanoveného I b) 500 I I b) 50 tis. I I I I limitu (b). I tis. I I m
3
/den I I I I I m
3
/den I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 78 I Povrchová průmyslová zařízení k I I I I 5 ha I I I těžbě uhlí, ropy, zemního plynu a I I I I I I I rud, včetně bituminových hornin na I I I I I I I ploše od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 79 I Stanovení dobývacího prostoru a v I a) 25 ha I I I a) 5 ha I I I něm navržená povrchová těžba I b) 1 mil. I I I b) 10 tis. I I I nerostných surovin na ploše od I t/rok I I I t/rok I I I stanoveného limitu (a) nebo s I c) 150 ha I I I c) X I I I kapacitou navržené povrchové těžby I I I I I I I od stanoveného limitu (b). I I I I I I I Povrchová těžba nerostných surovin I I I I I I I na ploše od stanoveného limitu (a) I I I I I I I nebo s kapacitou od stanoveného I I I I I I I limitu (b). Těžba rašeliny od I I I I I I I stanoveného limitu (c). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 80 I Stanovení dobývacího prostoru a v I X I I I I I I něm navržená těžba uranu, těžba I I I I I I I uranu a úprava uranové rudy. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 81 I Stanovení dobývacího prostoru a v I I I X I I I I něm navržená hlubinná těžba, I I I I I I I hlubinná těžba. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 82 I Těžba nerostných surovin z říčního I I I I X I I I dna. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 83 I Úprava uhlí (včetně lignitu) s I I I I 1 mil. I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 84 I Nadzemní vedení elektrické energie I 15 km I I I I I I o napětí od 220 kV s délkou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 85 I Nadzemní vedení elektrické energie I I I I 2 km I I I o napětí od 110 kV s délkou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 86 I Zařízení ke skladování ropy a I 200 tis. t I I I 200 t I I I ropných produktů od stanoveného I I I I I I I limitu a zařízení ke skladování I I I I I I I chemických látek a směsí I I I I I I I klasifikovaných jako nebezpečné v I I I I I I I souladu s nařízením Evropského I I I I I I I parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 I I I I I I I o klasifikaci, označování a balení I I I I I I I látek a směsí s kapacitou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 87 I Skladování zemního plynu a jiných I I I I 10 tis. m
3
I I I hořlavých plynů s objemem zásobního I I I I I I I prostoru od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 88 I Povrchové skladování fosilních I I I I 10 tis. t I I I paliv s kapacitou zásobníku od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 89 I Úložiště oxidu uhličitého18). I I X I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 90 I Zařízení k zachytávání oxidu I I X I I I I I uhličitého za účelem jeho ukládání I I I I I I I do přírodních horninových I I I I I I I struktur18), a to ze zařízení, I I I I I I I která vždy podléhají posouzení I I I I I I I vlivů záměru na životní prostředí I I I I I I I podle tohoto zákona, nebo ze I I I I I I I zařízení o celkové roční kapacitě I I I I I I I zachyceného oxidu uhličitého 1,5 I I I I I I I megatuny nebo vyšší18). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 91 I Zařízení k zachytávání oxidu I I I I X I I I uhličitého za účelem jeho ukládání I I I I I I I do přírodních horninových I I I I I I I struktur18) ze zařízení, které I I I I I I I nepřísluší do kategorie I. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 92 I Záměry uvedené v kategorii I určené I I I X I I I I výhradně nebo převážně k rozvoji a I I I I I I I zkoušení nových metod nebo výrobků I I I I I I I s předpokládaným provozem nejdéle 2 I I I I I I I roky. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 93 I Restrukturalizace pozemků v krajině I I I I 10 ha I I I a záměry využití neobdělávané půdy I I I I I I I nebo polopřírodních území k I I I I I I I intenzivnímu zemědělskému využívání I I I I I I I na ploše od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 94 I Projekty vodohospodářských úprav I I I I 10 ha I I I pro zemědělství (např. odvodnění, I I I I I I I závlahy, protierozní ochrana, I I I I I I I lesnicko-technické meliorace) s I I I I I I I celkovou plochou úprav od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 95 I Zalesnění nelesního pozemku na I I I I a) 25 ha I I I ploše od stanoveného limitu (a) I I I I b) 10 ha I I I nebo odlesnění pozemku za účelem I I I I I I I změny způsobu využívání půdy na I I I I I I I ploše od stanoveného limitu (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 96 I Výroba a montáž motorových vozidel, I I I I 10 tis. m
2
I I I drážních vozidel, lodí, výroba a I I I I I I I oprava letadel a výroba I I I I I I I železničních zařízení na výrobní I I I I I I I ploše od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 97 I Výroba rostlinných nebo živočišných I I I I 20 tis. I I I olejů nebo tuků s kapacitou od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 98 I Balení a konzervování výrobků I I I I 100 tis. I I I živočišného a rostlinného původu s I I I I t/rok I I I kapacitou výrobků od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 99 I Zpracování mléka od stanoveného I I I I 200 tis. I I I limitu. I I I I hl/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 100 I Pivovary s kapacitou výroby od I I I I a) 200 I I I stanoveného limitu (a) a sladovny s I I I I tis. I I I kapacitou výroby od stanoveného I I I I hl/rok I I I limitu (b) a lihovary nebo pálenice I I I I b) 50 tis. I I I s kapacitou od stanoveného limitu I I I I t/rok I I I (c). I I I I c) 100 I I I I I I I tis. I I I I I I I hl/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 101 I Výroba nealkoholických nápojů s I I I I 200 tis. I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I hl/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 102 I Výroba cukrovinek a sirupů s I I I I 10 tis. I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 103 I Jatka, masokombináty a zařízení na I I I I 5 tis. I I I zpracování ryb (včetně výroby rybí I I I I t/rok I I I moučky a rybích olejů) s kapacitou I I I I I I I výrobků od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 104 I Výroba škrobu s kapacitou výroby od I I I I 50 tis. I I I stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 105 I Cukrovary s kapacitou zpracované I I I I 150 tis. I I I suroviny od stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 106 I Výstavba skladových komplexů s I I I I 10 tis. m
2
I I I celkovou zastavěnou plochou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 107 I Průmyslové zóny a záměry rozvoje I I I I 20 ha I I I průmyslových oblastí s rozlohou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 108 I Záměry rozvoje sídel s rozlohou I I I I 5 ha I I I záměru od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 109 I Parkoviště nebo garáže s kapacitou I I I I 500 míst I I I od stanoveného limitu parkovacích I I I I I I I stání v součtu pro celou stavbu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 110 I Výstavba obchodních komplexů a I I I I 6 tis. m
2
I I I nákupních středisek s celkovou I I I I I I I zastavěnou plochou od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 111 I Stálé tratě pro závodění a I I I I 2 km I I I testování motorových vozidel s I I I I I I I délkou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 112 I Testovací lavice motorů, turbín I I I I X I I I nebo reaktorů. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 113 I Skladování železného šrotu (včetně I I I I 1 tis. t I I I vrakovišť) od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 114 I Sjezdové tratě, lyžařské vleky, I I I I X I I I lanovky a související zařízení. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 115 I Rekreační přístavy pro plavidla s I I I I a) 1t I I I výtlakem od stanoveného limitu (a) I I I I b) 25 I I I nebo pro plavidla v počtu od I I I I plavidel I I I stanoveného limitu (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 116 I Rekreační a sportovní areály vně I I I I a) 1 ha I I I sídelních oblastí na ploše od I I I I b) 100 I I I stanoveného limitu (a) a ubytovací I I I I lůžek I I I zařízení vně sídelních oblastí s I I I I I I I kapacitou od stanoveného limitu I I I I I I I (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 117 I Stálé kempy a autokempy s ubytovací I I I I 100 osob I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 118 I Tematické areály na ploše od I I I I 2 ha I I I stanoveného limitu; krematoria. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
11a) § 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
11b) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.
16) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
18) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.