přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 291/2009
Zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.XV

Čl. XV
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 28 odst. 1 se slova „odstavce 7 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 8 písm. b)“.
2. V § 28 odst. 8 se slova „odstavců 1 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 7“.
3. V § 72 se doplňují odstavce 12 a 13, které včetně poznámek pod čarou č. 52c až 52e znějí:
„(12) Rostlinolékařská správa dále provádí pro ministerstvo odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství52c).
(13) Rostlinolékařská správa dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství52d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém52e).
52c) § 2i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.
52d) § 4c a 4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
52e) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.
4. V § 78 odst. 6 písm. l) se slova „§ 28 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 9“.
5. V § 86 odst. 1 se za slova „nebo být absolventem odborného kurzu“ vkládají slova „podle odstavce 4“.
6. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 28 odst. 1, 2 a 4“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 1, 2, 3 a 5“.
7. V § 88 odst. 3 se za slova „§ 42 odst. 7,“ vkládají slova „§ 43 odst. 1,“.
8. V § 88 odst. 4 se slova „§ 86 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 86 odst. 4 a 6“.