přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 291/2009
Zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.VII

Čl. VII
V § 49 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se za písmeno u) vkládá nové písmeno v), které včetně poznámek pod čarou č. 25h a 25i zní:
„v) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25h) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25i),
25h) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
25i) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.
Dosavadní písmena v) až y) se označují jako písmena x) až z).
Dosavadní poznámky pod čarou č. 25h až 25j se označují jako poznámky pod čarou č. 25j až 25l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.