přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 291/2009
Zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.VI

Čl. VI
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 29 písm. a) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.
Poznámka pod čarou č. 10i zní:
„10i) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 10i až 10p se označují jako poznámky pod čarou č. 10j až 10r, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 29 písm. b) se za slova „katastrálního území10h)“ vkládají slova „nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy10i)“.
3. V § 29 písm. c) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.