přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.127

Položka 127
 
a) Přijetí žádosti

- o první prodloužení lhůty                        Kč      200

- o každé další prodloužení lhůty                     Kč      500

- o prominutí zmeškání lhůty                       Kč     1 000

b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví    Kč     1 000

c) Přijetí žádosti

- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)         Kč      600

- o zápis převodu                             Kč      600

- o zápis licence                             Kč      600

- o zápis zástavního práva                        Kč      600

- o konverzi evropské přihlášky73)                    Kč      600
                                   za každý stát, do kterého
                                    bude přihláška zaslána
 
Poznámka
V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
 
73) Sdělení 69/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2. § 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.